อบรมการนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการในรูปแบบ Pitching โครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และโครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดอบรมการนำเสนอผลผลิตจากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการในรูปแบบ Pitching โครงการเกษตร อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และโครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศฯ ณ ฝ่ายเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.