จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง “Mercury Waste Management: Current Status, Practices from Japan and Trends”

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเรื่อง “Mercury Waste Management: Current Status, Practices from Japan and Trends” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 8.45-13.00 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 อาคารเฉลิมรา ชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://www.petromat.org/member/ ภายในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2218-4141-2