ไส้ขนมไทย จากมันสำปะหลังชนิดผง

นักวิจัยม.เกษตร พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง  เป็นมันสำปะหลังชนิดผงกึ่งสำเร็จรูปสำหรับเป็นไส้ขนมไทยหลากหลายชนิด

มันสำปะหลัง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญอย่างมากของประเทศไทย โดยมันสำปะหลังที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ขม สำหรับป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ได้แก่ มันเส้น มันอัดเม็ด แป้งมันสำปะหลัง และมันสำปะหลังที่เป็นวัตถุดิบผลิตเอททานอล ส่วนการเพาะปลูกมันสำปะหลังพันธุ์หวาน หรือพันธุ์สำหรับรับประทาน นำมาเป็นอาหารเพื่อบริโภคโดยตรงมีค่อนข้างน้อย  มันสำปะหลังพันธุ์หวานที่รู้จักกันโดยทั่วไป คือ มันสำปะหลังพันธุ์ห้านาที  มีรสชาติหวานเนื่องจากเป็นมันสำปะหลังที่มีปริมาณไซยาไนด์น้อยกว่ามันสำปะหลังพันธุ์ขม  เป็นมันสำปะหลังที่นิยมนำมาทำอาหาร หรือนำมาแปรรูปเพื่อเป็นอาหารโดยตรง เช่น ทำเป็นมันปิ้ง มันย่าง ขนมมันสำปะหลัง มันบวช เป็นต้น

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยซ นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลังที่สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมเพื่อขยายตลาดสู่เชิงพาณิชยื โดยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลังชนิดผงกึ่งสำเร็จรูปที่สะดวกในการนำไปใช้และยืดอายุผลิตภัณฑ์โดยเก็บรักษาไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่สะดวกต่อการใช้งาน

 

ในการพัฒนาไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลังชนิดผงนี้ เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยโครงการแปรรูปมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมอาหารเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ผลิตภัณฑ์ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลังชนิดผง เป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ที่เตรียมได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว เพียงนำไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลังชนิดผงผสมกับน้ำ ตามอัตราส่วน นำเข้าไมโครเวฟ เป็นเวลา 5 นาที จะได้ไส้ขนมที่มีความเหนียว สามารถนำมาปั้นเป็นไส้ขนมไทย เช่น ขนมลูกชุบ และเม็ดขนุน  ซึ่งปกติการทำขนมนี้จะได้จากการใช้ถั่วกวน ที่ต้องนำมาแช่น้ำเป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง นำมานึ่งสุก และใช้เวลาในการกวนด้วยความร้อนจนมีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน จึงนำไปปั้นเป็นรูปต่างๆได้  ดังนั้นผลิตภัณฑ์ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลังชนิดผงกึ่งสำเร็จรูป สามารถช่วยลดเวลาในการเตรียมผลิตภัณฑ์ขนมไทย และยังเป็นการนำมันสำปะหลังมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และสามารถผลิตเป็นสินค้าระดับอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไส้ขนมไทยจากมันสำปะหลังชนิดผงกึ่งสำเร็จรูป  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากมันสำปะหลังพันธุ์ห้านาที ซึ่งเป็นมันสำปะหลังที่มีรสหวานและเนื้อในมีสีขาว  กระบวนการผลิตได้จากการนำมันสำปะหลังผสมกับส่วนผสมต่างๆ ได้แก่ กะทิ น้ำตาล ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำขนมไทย โดยหาอัตราส่วนที่เหมาะสมจากนั้นทำให้อยู่ในรูปผง เพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้อง

ตัวอย่างการผลิตขนมลูกชุบและเม็ดขนุนจากมันสำปะหลังชนิดผงกึ่งสำเร็จรูป

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

นางสาวพิศมัย ศรีชาเยซ

 

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการงานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2561

“เทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาเศรษฐกิจไทยไป 4.0”

เจ้าของผลงาน : นางสาวพิศมัย ศรีชาเยซ

ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สื่อเผยแพร่ : วันเพ็ญ นภาทิวาอำนวย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th