เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณรังสิมา ตัณฑเลขา02-644-8150ต่อ 81846  rungsimat@nstda.or.th

คุณฉัตรดนัยภากร บุราโส 02-644-8150ต่อ 81845  chutdanaiphakorn.buraso@nstda.or.th

คุณสุนทรีย์ เสือขา02-644-8150ต่อ 81916  sunthari.sueakham@nstda.or.th

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุน :   https://www.nstda.or.th/th/industrial-research

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการร่วมวิจัย

 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาบุคลากร

 

คู่มือรับทุน

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-13:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกอบด้วย

  1. สถานการณ์การผลิตเห็ด(คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต)
  2. แผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเห็ดของ สวทช. (คุณรังสิมา ตัณฑเลขา)
  3. ประวัติคุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต
  4. program15feb2018.ver1

ภาพการประชุม: https://drive.google.com/drive/folders/1bJerNpoatQiRAIir7LA4yzibqPfiiuts

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-579-5547 ต่อ 22