ถั่วเขียว : งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยด้านอื่น ๆ ที่ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ ได้ร่วมงานกับนักวิจัยหลายท่าน ทำงานวิจัยและตีพิมพ์ผลงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกพืช พันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์พืชผัก (มะเขือจาน แตงกวา มะเขือเทศ) ไม้ผล (มะละกอ ขนุน) ไม้ดอก (ดาวเรือง แพงพวย) พืชไร่อื่น ๆ (ข้าวโพด ปอแก้ว ฝ้าย ถั่วลิสง ข้าว เผือก อ้อย) และพืชคลุมดิน (หญ้าแฝก) นอกจากนั้น ยังเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณโดยตรงจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชดำริฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538 จนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีความสนใจและตีพิมพ์ผลงานด้านทฤษฎีทางพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์พืช และงานวิจัยเชิงสำรวจด้านพันธุศาสตร์มนุษย์ รวมแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และคณะ ได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่มีการตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ (peer review) ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติกว่า 100 เรื่อง และรายงานการประชุมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อีกกว่า 100 เรื่อง

นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวอื่นๆที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ระหว่างดำเนินงานในขณะนี้ อาทิ เช่น

-โครงการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของถั่วเขียวและถั่วหรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์และอนุรักษ์เก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ : ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนวิจัยมก.ปี 2554)

-การปรับปรุงพันธุ์ธถั่วเหลืองและถั่วเขียวเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชในเขตพื้นที่ภาคกลาง

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2554-2557)

-การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองและถั่วเขียว

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2553)

-โครงการร่วมมือและพัฒนาพันธุ์พืชเศรษฐกิจ:ถั่วเขียว ถั่วเหลือง และสบู่ดำ

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.สนธิชัย จันทร์เปรม ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี2553-2557)

-การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก และผลิตถั่วเขียวเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์และเมล็ดทั่วไป

หัวหน้าโครงการ : ดร.ประกิจ สมท่า ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน( สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติปี2555)

-การเปรียบเทียบผลผลิตของถั่วเขียวพันธุ์การค้าภายใต้สภาพดินลูกรัง

หัวหน้าโครงการ : อ.ประมง เบกไธสง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร

(สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร ปี 2554-2555)

-การปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวโดยการเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน (ทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2544-2549)

– การประเมินพันธุ์ถั่วเขียวที่มีศักยภาพต่อการปลูกถั่วเขียวหลังนาและการปรับปรุงสายพันธุ์

หัวหน้าโครงการ : อ.ธนพร  ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร