มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ขอเชิญร่วมงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมการจัดการ: การขับเคลื่อนธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://cim.vru.ac.th/ สอบถามโทร.0-2909-3021