ถั่วเขียว : ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML 4

OLYMPUS DIGITAL CAMERA 

แหล่งที่มาและประวัติ

ถั่วเขียวสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ KUML4 เป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาจากลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ VC 4152C กับ VC 1560A ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อแม่ที่คัดเลือกมาจากสายพันธุ์ถั่วเขียวของ Asian Regional Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเอเชีย (AVRDC) โดยคัดเลือกจากประชากรชั่วที่ 2 ต้นที่ 12 แล้วปลูกแบบต้นต่อแถว และคัดเลือกต้นที่ 3 ของแถว นำไปปลูกแบบต้นต่อแถวในชั่วต่อมาคัดเลือกต้นที่ 4 ไว้แล้วนำไปปลูกแบบเมล็ดต่อแถวอีกครั้ง และพบว่า ไม่กระจายตัว จึงเก็บเมล็ดรวม และนำไปทดสอบผลผลิต

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์

ชั่วรุ่น

ระยะเวลาการดำเนินการ

พ่อ-แม่ VC4152Cx VC1560A

F1

พ.ศ. 2549

ปลูกต้นต่อแถว 1 2 3 ….12…..100

F2

พ.ศ. 2549

ปลูกแบบต้นต่อแถว คัดเลือกต้นที่ 3 ในชั่วที่ 3 และต้นที่ 4 ในชั่วที่ 4

F3-F4

พ.ศ. 2550

เก็บเมล็ดรวม

F5

พ.ศ. 2550

ทดสอบผลผลิต

Breeding line

พ.ศ. 2551

 

จุดประสงค์การปรับปรุงพันธุ์

เพื่อเพิ่มผลผลิตและขนาดเมล็ดให้โตขึ้น โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ และมีขนาดเมล็ดใหญ่ โดยวัดจากน้ำหนัก 1000 เมล็ด มากกว่า 75 กรัม ขึ้นไป และมีความต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และกำแพงแสน 2

คณะผู้ปรับปรุงพันธุ์

นายวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ น.ส.ธาริการ์ ยีมรัมย์ และศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ราก   : ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีระบบรากเป็นแบบรากแก้ว (tap root system) เจริญลึกลงไปในดิน และมีรากแขนง (lateral root) แตกออกมาจากรากแก้ว บริเวณรากของถั่วเขียวพบปมซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Rizobium spp. ซึ่งช่วยในการตรึงไนโตรเจน

ลำต้น : ลำต้นสีเขียว การแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มที่ระยะสุกแก่ประมาณ 70-75เซนติเมตร

ใบ     : ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเป็นใบประกอบสามใบย่อย (trifoliate leaves) ใบหนึ่งประกอบด้วยใบย่อย (leaflet) จำนวน 3 ใบ ก้านใบ (petiole) มีสีเขียวที่ฐานมีหูใบ (stipule) 2 อัน

ดอก/ช่อดอก : มีดอกเป็นช่อ (inflorescence) แบบ condense raceme ดอกเกิดขึ้นบริเวณมุมใบที่อยู่ตอนบนของลำต้นและที่ปลายยอดของลำต้นและกิ่งก้าน ช่อดอกมีก้านดอก (peduncle) ยาว มีดอกเป็นกลุ่มช่อหนึ่งประมาณ 10-15 ดอก

ฝัก และเมล็ด :  ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อยฝักแก่สีน้ำตาลดำ เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีน้ำหนัก 1000  เมล็ดประมาณ 75 กรัม

ลักษณะอื่นๆ  : ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดได้ดี มีใบสีเขียวลำต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หักล้ม ช่อดอกดก ฝักใหญ่ชูเหนือทรงพุ่ม อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน