สวพ.มก. ขอเชิญชวนอาจารย์/นักวิจัย มก. ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองการบริหารงานวิจัยของ สวพ. มก. ในปี พ.ศ. 2571

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) มีโครงการวิจัยสถาบันประจำปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “มองอนาคต สวพ.มก. 2571” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพอนาคตของ สวพ. มก. ในอีก 10 ปี และวางแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยของ สวพ.มก.  ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาวิจัยได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของอาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  สวพ.มก. จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ / นักวิจัย ได้ตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมุมมองการบริหารงานวิจัย ของ สวพ.มก. ในปี พ.ศ. 2571 ที่ Link: https://goo.gl/forms/1gzxbfBjrLAKC2Gf1  ทั้งนี้ขอให้ส่งข้อมูลกลับมายัง สวพ.มก. ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561