On line computer workshop เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ On line computer workshop เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา” เนื้อหาคือการจับประเด็นวิจัยและจับประเด็นการประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบต่อสิทธิบัตรนานาชาติ และเทคนิคการต่อยอดและสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และการดึงทรัพย์สินทางปัญญาออกจากแผนงานวิจัยและจากผลงานวิจัย และยกร่างข้อถือสิทธิหลัก วิทยากรโดย คุณปราโมทย์ ธรรมรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.