มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญส่งบทความต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยลัยราชภัฏยะลา ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ สังคมวิทยา  และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.yru.ac.th/e-journal/index.php/journal สอบถามเพิ่มเติมโทร.0-7329-9635