สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัยเสนอขอรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพระดับชาติ/นานาชาติ ตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสแก่นักวิจัยในการแข่งขันรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ คณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1 โดยมหาวิทยาลัยฯ ให้การสนับสนุน 3 ส่วนจากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. รายละเอียดดังประกาศ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์จะเสนอขอโครงการวิจัยในประเภทฯ ดังกล่าว ศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของนักวิจัยที่จะเสนอขอรับทุนฯ ตามที่ระบุในประกาศฯ ให้ชัดเจน และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ดังนี้

1.หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561 (Download)

2.ข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) จำนวน 10 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น 

  • Template proposal – แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Download)
  • ผนวก 4 (Download)

3.แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย จำนวน 1 ชุด เสนอขอความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดตามลำดับ เพื่อการพิจารณากลั่นกรอง

  • แบบบันทึกนำส่งข้อเสนอการวิจัย (Download)

อนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จะดำเนินการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย เมื่อได้รับการอนุมัติกรอบเงินงบประมาณเงินรายได้จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรียบร้อยแล้ว และหลังจากนั้นหัวหน้าโครงการวิจัยทุกคน จะต้องนำเสนอกรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัยของโครงการวิจัยที่ประสงค์จะเสนอขอรับทุน ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบ “การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ มก.” จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย ซึ่งกำหนดการจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป นักวิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ที่เบอร์ 1457,1796,1943,025795547 ต่อ 12 (รัชดา คะดาษ) หรือ e-mail: rdirdk@ku.ac.th

เปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่บัดนี้จนถึง

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561