ขอเชิญเข้าร่วม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Online computer workshop เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Online computer workshop เรื่อง “ทำวิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09:00 – 16:00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ​ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนฝึกปฏิบัติเพื่อให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยของตนเอง

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ และสมัครออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/0EHThIxxjgHm4oUr2  ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรญา ศรีอนันต์ โทรศัพท์ 02-579-5547

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

ดาวน์โหลด