ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ