การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สวทช. (คุณรังสิมา ตัณฑเลขา) และนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย (คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต) เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯได้ทราบข้อมูล สถานการณ์เห็ดของประเทศไทย และแผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเห็ด ของ สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของแหล่งทุน และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง เห็ด ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

ผู้ที่สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ และหารือแนวทางการทำข้อเสนอการวิจัยฯ สามารถส่ง แบบลงทะเบียนไปยัง sopida.c@ku.th  โทรสาร 02-561-1985  หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-579-5547 ต่อ 22สายใน 1457, 1796 ต่อ 22

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: กำหนดการ  แบบลงทะเบียน  โครงการ