สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศใช้ พรบ.วัตถุที่ออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

ด้วยมีกฎหมายใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 จำนวน 3 ฉบับ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป รายละเอียดตามแนบ

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 กำหนดให้ผู้รับอนุญาตมีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีเกี่ยวกับกับการผลิต ขาย นำเข้า และส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ และกำนหนดให้ผู้รับอนุญาต ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือทันตกรรม หรือการสัตวแพทย์ชั้น 1 ซึ่งมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ไว้ในครอบครองในปริมาณไม่เกินที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด รวมทั้งกระทรวง ทบวง กรม และสภากาชาดไทยหรือหน่วยงานของรัฐตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดที่ได้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต้องเสนอรายงานผลการดำเนินกิจการดังกล่าวต่อเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอส่งกฎหมายดังกล่าว พร้อมสรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับบัญชีและรายงานให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้