ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติทุนวิจัยประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวได้ครบกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานวิจัยและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์แล้วนั้น เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงจัดให้มีการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เพื่อนำเสนอวิธีการวิจัยและผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวนทั้งสิ้น 26 โครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญบุคลากร มก.เข้าร่วมการสัมมนานำเสนอผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 ทั้งภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

  • การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
    ขอให้ท่านนำโปสเตอร์เข้าติดตั้งได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบุษราคัม ชั้น 1 จนถึงเวลา 08.30 น.ของวันจัดสัมมนาฯ
  • การนำเสนอภาคบรรยาย
    ใช้เวลา 25 นาที (นำเสนอ 10 นาที ถาม-ตอบ 15 นาที) จึงขอให้ท่านนำเสนอผลการดำเนินงานอย่างกระชับ โดยเน้นการนำเสนอสาระสำคัญของผลการดำเนินงานเป็นหลัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ นางสาวอุทุมพร ทับชู โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 19 Email: rdiupt@ku.ac.th

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น