สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอผลงานฯ ปรากฏว่ามีผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลฯ ทั้ง 4 ประเภท จำนวนทั้งสิ้น 373 ผลงาน

ในการนี้ วช.ได้พิจารณาอนุมัติรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ แล้ว จำนวน 127 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 5 ท่าน ใน 4 สาขาวิชาการ รางวัลผลงานวิจัย จำนวน 33 รางวัล ใน 12 สาขาวิชาการ รางวัลวิทยานิพนธ์ จำนวน 38 รางวัล ใน 11 สาขาวิชาการ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จำนวน 51 รางวัล ใน 8 สาขาวิชาการ รายละเอียดดังสำเนาประกาศฯ ที่แนบ

ทั้งนี้ วช. ได้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติฯ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

รายชื่ออาจารย์/นักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 • รางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 สาขาการศึกษา
  ศาสตราจารย์ ดร. บุญเรียง ขจรศิลป์  ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 ระดับดีมาก
  • ผลงานเรื่อง : ลิเทียมซัลเฟอร์แบตเตอรี่พลังงานสูงของวัสดุซัลเฟอร์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุนาโนคาร์บอนสองชั้น 
   สาขา : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช  โดย
   1. ผศ.ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์
   2. นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
   3. นายณัฐพล ภัทรสุภากุล
   4. น.ส. จุฑาภรณ์ วุฒิพรหรม
   5. น.ส. มนทกานต์ สุขสมบูรณ์
   6. น.ส. ศิริรุ่ง แก้วเรือง
   7. น.ส. พรรณศิริ สุขท่า
   8. นายจักรกริช ขันติโล
   9. ดร. ธนา ไม้หอม (ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กพส.)
   10. น.ส.อธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์
  • ผลงานเรื่อง : ชุดตรวจวินิจฉัยแยกโรคปากและเท้าเปื่อย
   สาขา : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย
   1. ศ.ดร.สพ.ญ. พรทิพภา เล็กเจริญสุข  (ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
   2. ผศ.ดร.น.สพ. เฉลิมพล เล็กเจริญสุข (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
   3. สพ.ญ.สมใจ กมลศิริพิชัยพร
   4. สพ.ญ.ปราณี รอดเทียน
 • รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 (ประกาศเกียรติคุณ)
  • ผลงานเรื่อง : ปืนตรวจวัดการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนในอาหารแบบพกพาได้
   สาขา : วิทยาศาสตร์ภายภาพและคณิตศาสตร์ โดย
   1. ผศ.ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
   2. ดร. เกรียงไกร ทิมศร
   3. นายณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์
  • ผลงานเรื่อง : กระบวนการบำบัดน้ำทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตที่ใช้น้ำยาง
   สาขา : วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช โดย
   1. ศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์
   2. รศ.ดร. ธาริณี นามพิชญ์ (ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์)
 • รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 ระดับดีมาก
  • ผลงานเรื่อง : การเพิ่มมูลค่าชานอ้อย : การสกัดเซลลูโลสและนาโนเซลลูโลส และการประยกต์ใช้เป็นวัสดุทางการแพทย์
   สาขา : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย
   1. ผศ.ดร. ประกิต สุขใย (ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์)
   2. ดร. รังสิมา ชลคุป (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์)
   3. ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
   4. ดร .วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์  (ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
  • ผลงานเรื่อง : เซนเซอร์ทางแสงที่ผสมผสานระหว่างโครงสร้างกราฟินซิลิกอนไดโอดและนาโนทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้าแบบสุญญากาศ
   สาขา : วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย โดย
   ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
  • ผลงานเรื่อง : เครื่องกำเนิดพลาสมาเย็นแบบไฮบริดที่บรรยากาศปกติ เพื่อการกำจัดเชื้อราและยกระดับคุณภาพ เพิ่มการงอกของเมล็ดและพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
   สาขา : วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย โดย
   1. ดร. ศิวพล ศรีสนพันธุ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
   2. ดร. นิธิพัฒน์ ทีรฆวณิช  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
   3. ดร. ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์)
   4. น.ส. ณัฎฐพร คำเสน
   5. ดร.วีรวุฒิ กนกบรรณกร  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
   6. ผศ.ดร. คมสันต์ หงษ์สมบัติ  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
   7. ผศ.ดร. สัญชัย เดชานุภาพฤทธา  (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
 • รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2560 ระดับดี
  • ผลงานเรื่อง : ผลกระทบของการเจือในตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงประสิทธิภาพสูง
   สาขา : วิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ โดย
   ผศ.ดร. ภาคภูมิ เรือนจันทร์ (ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 ระดับดีมาก
  • ผลงานเรื่อง : ความหลากหลายทางชีวภาพของโอลิเอจินัสยีสต์ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตลิพิด และการผลิตลิพิดจากกลีเซอรอลดิบโดยสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้
   สาขา : เกษตรศาสตร์และชีววิทยา โดย
   ดร. พิรพรรณ พลบุรี  :  สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)