สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข คณะวิทยาศาสตร์ มก. ที่ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศในยุค Thailand 4.0”  ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 พร้อมมอบ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางผู้มีผลงานดีเด่นจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง และกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เป็นนักวิจัยมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต โดยมีการยกย่องให้ผู้ที่ได้รับทุนนี้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนา และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีผลกระทบทางวิชาการ มีศักยภาพสูงในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ สำหรับในปี พ.ศ.2560 นี้ สกว.  ได้ดำเนินการคัดเลือกศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดยวิธีการสรรหา และได้เสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจำนวน 4 ท่าน และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จำนวน 13 ท่าน โดยมี ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ดังกล่าวด้วย

​สำหรับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award เป็นรางวัลที่ได้รับ การสนับสนุนจากบริษัท คลาลิเวท อนาลิทิคส์ (Clarivate Analytics) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง นักวิจัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลนี้รวม 2 ท่าน ส่วนรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก พิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) มีผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นเมธีวิจัย สกว. 2 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ ( 2018 TRF-OHEC-Scopus Young Researcher Awards) 6 ท่าน ซึ่งมี ผศ.ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงาน นาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในสาขา Physical Science โดยรางวัลที่ได้รับเป็นโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล