สวพ.มก. ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สาวิตรี ลิ่มทอง คณะวิทยาศาสตร์ มก. ที่ได้รับรางวัลทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561  พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี เปิดการประชุมและปาฐกถานำเรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรม ของประเทศในยุค Thailand 4.0”  ในงาน “นักวิจัยรุ่นใหม่… พบ…เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 17 พร้อมมอบ รางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award และ 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่นักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลางผู้มีผลงานดีเด่นจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูง และกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เป็นนักวิจัยมากขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูง และเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต โดยมีการยกย่องให้ผู้ที่ได้รับทุนนี้เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนา และผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง มีผลกระทบทางวิชาการ มีศักยภาพสูงในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลกระทบในเชิงปฏิบัติ หรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ สำหรับในปี พ.ศ.2560 นี้ สกว.  ได้ดำเนินการคัดเลือกศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. โดยวิธีการสรรหา และได้เสนอชื่อโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีผู้ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นจำนวน 4 ท่าน และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. จำนวน 13 ท่าน โดยมี ศ.ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ดังกล่าวด้วย

​สำหรับรางวัล 2018 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research Excellence Award เป็นรางวัลที่ได้รับ การสนับสนุนจากบริษัท คลาลิเวท อนาลิทิคส์ (Clarivate Analytics) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกย่อง นักวิจัยที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย เชิดชูผลงานการวิจัยที่โดดเด่น และมีคุณูปการในสาขาที่นักวิจัยเชี่ยวชาญพิเศษ รวมถึงผลกระทบเชิงบวกที่ผลงานวิจัยดังกล่าวมีต่อสาธารณชนในประเทศไทย ซึ่งในปีนี้ มีนักวิจัยที่ได้รับ รางวัลนี้รวม 2 ท่าน ส่วนรางวัล 2018 TRF-OHEC-Scopus Researcher Awards ได้รับการสนับสนุนจากสำนัก พิมพ์เอลเซอร์เวียร์ (Elsevier) มีผู้ได้รับรางวัลนี้เป็นเมธีวิจัย สกว. 2 ท่าน และนักวิจัยรุ่นใหม่ 6 ท่าน ซึ่งมี ผศ.ดร. ชัชวาล วงศ์ชูสุข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากผลงาน นาโนก๊าซเซนเซอร์เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ในสาขา Physical Science โดยรางวัลที่ได้รับเป็นโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล