International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) 26 – 28 April 2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference of Agriculture and Natural Resources (ANRES 2018) ระหว่างวันที่ 26–28 เมษายน 2561 ณ โรงแรม วินด์เซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการนี้จึงขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมส่งผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Website : ANRES 2018 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 0-2579-5548