ถั่วเขียว : ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML 2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

แหล่งที่มาและประวัติ

ถั่วเขียวสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ KUML2 เป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาจากลูกผสมระหว่างสายพันธุ์  VC4152C กับ VC1560A ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อแม่ที่คัดเลือกมาจากสายพันธุ์ถั่วเขียวของ Asian Regional Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเอเชีย (AVRDC) โดยคัดเลือกจากประชากรชั่วที่ 2 ต้นที่ 12 แล้วปลูกแบบต้นต่อแถว และคัดเลือกต้นที่ 1 ของแถว นำไปปลูกแบบต้นต่อแถวในชั่วต่อมา คัดเลือกต้นที่ 1ไว้อีก ในชั่วต่อมาพบว่าไม่กระจายตัวแล้ว จึงเก็บเมล็ดรวม และนำไปทดสอบผลผลิต

12.KUML 2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์

ชั่วรุ่น

ระยะเวลาการดำเนินการ

พ่อ-แม่ VC4152Cx VC1560A

F1

พ.ศ. 2549

ปลูกต้นต่อแถว 1 2 3 ….12…..100

F2

พ.ศ. 2549

ปลูกแบบต้นต่อแถว คัดเลือกต้นที่ 1

F3-F4

พ.ศ. 2550

เก็บเมล็ดรวม

F5

พ.ศ. 2550

ทดสอบผลผลิต

Breeding line

พ.ศ. 2551

จุดประสงค์การปรับปรุงพันธุ์

เพื่อเพิ่มผลผลิตและขนาดเมล็ดให้โตขึ้น โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ และมีขนาดเมล็ดใหญ่ โดยวัดจากน้ำหนัก 1000 เมล็ด มากกว่า 75 กรัม ขึ้นไป และมีความต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และกำแพงแสน 2

คณะผู้ปรับปรุงพันธุ์

นายวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ น.ส.ธาริการ์ ยีมรัมย์ และศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ชนิดพืช : ถั่วเขียวผิวมันสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ สายพันธุ์ KUML2

ราก : ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีระบบรากเป็นแบบรากแก้ว (tap root system) เจริญลึกลงไปในดิน และมีรากแขนง (lateral root) แตกออกมาจากรากแก้ว บริเวณรากมีปมซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียRizobiumspp. ซึ่งช่วยในการตรึงไนโตรเจน

ลำต้น : ลำต้นสีเขียวการแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มที่ระยะสุกแก่ประมาณ 60-65เซนติเมตร

ใบ : ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเป็นใบประกอบสามใบย่อย (trifoliate leaves) ใบหนึ่งประกอบด้วยใบย่อย (leaflet) จำนวน 3 ใบ ก้านใบ (petiole) มีสีเขียวที่ฐานมีหูใบ (stipule) 2 อัน

ดอก/ช่อดอก : มีดอกเป็นช่อ (inflorescence) แบบ condense raceme ดอกเกิดขึ้นบริเวณมุมใบที่อยู่ตอนบนของลำต้นและที่ปลายยอดของลำต้นและกิ่งก้าน ช่อดอกมีก้านดอก (peduncle) ยาว มีดอกเป็นกลุ่มช่อหนึ่งประมาณ 10-15 ดอก

ฝัก และเมล็ด : ฝักมีลักษณะกลมยาว ติดฝักเป็นช่อ ส่วนปลายของฝักโค้งเล็กน้อย ฝักแก่สีดำ เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีน้ำหนัก 1000  เมล็ดประมาณ 75 กรัม

ลักษณะอื่นๆ : มีฝักใหญ่ เมล็ดโต มีใบใหญ่สีเขียวลำต้นตั้งตรงแข็งแรง โคนต้นใหญ่ไม่หัก ฝักชูเหนือทรงพุ่ม อายุสุกแก่สั้น ประมาณ 65 วัน ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดปานกลาง