นักวิจัย มก. ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ค้นพบแมลงชีปะขาวสกุลใหม่ของโลก โดยได้ตั้งชื่อสกุลว่า Sangpradubina

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศ