แสดงความยินดี รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้ามอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี กับ รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด ที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน