ประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯของ มก.

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับฯ ประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมหารือและตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.