บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย” วิทยากรโดย น.ส.ยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อการวิจัยและมีแนวทางในการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี