สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ โดย คณะประมง มก., สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ” จัดโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ50ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์