สวพ.มก.แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 48 ปี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องโถง อาคาร 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์