ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย”

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ไม่ใช้บังคับสำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ (24 สิงหาคม 2560) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีดังกล่าว หัวหน้าโครงการต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 13:00-16:30 น. ณ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทราบข้อมูล  มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัย เพื่อให้มีแนวทางในการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

มีถ่ายทอดสด (Nontri Live) ไปยังทุกวิทยาเขต