สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอความร่วมมือ อาจารย์/นักวิจัย รายงานผล “การนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” ในระบบ NRMS

อาจารย์/นักวิจัย ที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปีงบประมาณ 2555 – 2559
(ยกเว้นโครงการวิจัยที่ขึ้นต้นรหัสโครงการด้วย ร-ม…. , ม-ว…. , ศ-ข….. และ อ-ช)

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ ได้ขอความร่วมมือนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับอนุมัติทุนอุดหนุนวิจัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555-2559 ดำเนินการรายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เข้าสู่ระบบประเมินผลงานวิจัย (NRMS – Research evaluation) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณประจำปี 2562 (คลิกดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานเมนู “Research evaluation”)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอความอนุเคราะห์และขอความร่วมมือนักวิจัยทุกท่าน เข้าไปกรอกรายงานผลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบ NRMS ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาทุนวิจัยในปีงบประมาณ 2562 โดยเข้าระบบได้ที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th (หากไม่สามารถเข้าใช้ระบบได้เนื่องด้วยไม่ทราบ username และ password โปรดติดต่อได้ที่ผู้ประสานงาน มก. ที่เบอร์ 1457,1796 หรือ 025795547 ต่อ 12 หรือติดต่อผ่านทางอีเมล rdirdk@ku.ac.th) อนึ่งโครงการวิจัยใดที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ขอให้กรอกรายงานผลในส่วนที่คาดว่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในโอกาสต่อไป โปรดดำเนินการกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการโดยด่วนที่สุดต่อไป จักขอบคุณยิ่ง