มก. ร่วมกับ วช. จัดโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงานโครงการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ