ถั่วเขียว : ถั่วเขียวสายพันธุ์ KUML 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

แหล่งที่มาและประวัติ

ถั่วเขียวสายพันธุ์ปรับปรุงใหม่ KUML1 เป็นสายพันธุ์ที่คัดเลือกมาจากลูกผสมระหว่างสายพันธุ์ VC6040A กับ VC6209-1 ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อแม่ที่คัดเลือกมาจากสายพันธุ์ถั่วเขียวของ Asian Regional Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเอเชีย (AVRDC) โดยคัดเลือกจากประชากรชั่วที่ 2 ต้นที่ 10 แล้วปลูกแบบต้นต่อแถว ในชั่วต่อมาคัดเลือกต้นที่ 1 ของแถว แล้วปลูกแบบต้นต่อแถวในชั่วต่อมา เมื่อพบว่าไม่กระจายตัวแล้ว จึงเก็บเมล็ดรวมและนำไปทดสอบผลผลิต

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์

ชั่วรุ่น

ระยะเวลาการดำเนินการ
พ่อ-แม่ VC6040Ax VC6209-1

F1

พ.ศ. 2549

ปลูกต้นต่อแถว 1 2 3 ….10…..80

F2

พ.ศ. 2549

ปลูกแบบต้นต่อแถว

F3-F4

พ.ศ. 2550

เก็บเมล็ดรวม

F5

พ.ศ. 2550

ทดสอบผลผลิต

Breeding line

พ.ศ. 2551

จุดประสงค์การปรับปรุงพันธุ์

เพื่อเพิ่มผลผลิตและขนาดเมล็ดให้โตขึ้น โดยคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่า 300 กิโลกรัมต่อไร่ และมีขนาดเมล็ดใหญ่ โดยวัดจากน้ำหนัก 1000 เมล็ด มากกว่า 75 กรัม ขึ้นไป และมีความต้านทานต่อโรคราแป้งและใบจุดสูงกว่าพันธุ์กำแพงแสน 1 และกำแพงแสน 2

คณะผู้ปรับปรุงพันธุ์

9.ทีมงานKUML 1-5

จากซ้าย นายวรวิทย์ โสรัจจาภินันท์ ศ.ดร.พีระศัดิ์ ศรีนิเวศน์  และน.ส.ธาริการ์ ยีมรัมย์

ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์

ราก: ถั่วเขียวเป็นพืชที่มีระบบรากเป็นแบบรากแก้ว (tap root system) เจริญลึกลงไปในดิน และมีรากแขนง (lateral root) แตกออกมาจากรากแก้ว บริเวณรากมีปมซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Rhizobium spp. ซึ่งช่วยในการตรึงไนโตรเจน

ลำต้น: ลำต้นสีม่วง การแตกกิ่งก้านเป็นกลุ่ม มีความสูงของทรงพุ่มที่ระยะสุกแก่ประมาณ 70-75เซนติเมตร

ใบ: ใบมีขนาดใหญ่ สีเขียวเข้ม เป็นใบประกอบสามใบย่อย (trifoliate leaves) ใบหนึ่งประกอบด้วยใบย่อย (leaflet) จำนวน 3 ใบ ก้านใบ (petiole) มีสีม่วงเข้ม ที่ฐานมีหูใบ (stipule) 2 อัน

ดอก/ช่อดอก: มีดอกเป็นช่อ (inflorescence) แบบ condense raceme ดอกเกิดขึ้นบริเวณมุมใบที่อยู่ตอนบนของลำต้นและที่ปลายยอดของลำต้นและกิ่งก้าน ช่อดอกมีก้านดอก (peduncle) ยาว มีดอกเป็นกลุ่มช่อหนึ่งประมาณ 10-15 ดอก

ฝัก และเมล็ด: ฝักมีลักษณะกลมยาว ส่วนปลายของฝักแหลมโค้งงอเล็กน้อย ฝักแก่สีน้ำตาล-ดำ เมล็ดมีสีเขียวเข้ม มีน้ำหนัก 1000  เมล็ดประมาณ 80 กรัม

ลักษณะอื่นๆ : เมื่อเมล็ดเริ่มงอกส่วนของลำต้นมีสีเขียว เมื่อโตขึ้น ลำต้นและก้านใบมีสีม่วงแดง มีใบใหญ่ สีเขียวเข้ม ลำต้นแข็งแรง โคนใหญ่ ต้นสูง แต่ไม่หักล้ม ทรงพุ่มค่อนข้างโปร่ง ต้านทานโรคราแป้งและใบจุดปานกลาง แต่ส่วนใหญ่จะเกิดโรคหลังจากฝักแรกเปลี่ยนเป็นสีดำแล้ว จึงไม่กระทบต่อผลผลิตโดยรวม