ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้

-ศ.ดร.บุญเจริญ   ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

-รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

-น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ สำนักงานประกันคุณภาพ มก.

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ