ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย”

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “สารสนเทศกับการพัฒนางานวิจัย” เพื่อนำเสนอแนวคิด และแสดงตัวอย่างของระบบสารสนเทศระบบใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้พัฒนาขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล (data collection) ติดตามกิจกรรมโครงการวิจัย (activity tracking)  การถือครองและประเมินประสิทธิภาพทรัพยากรวิจัย (resource allocation)  การสร้างรายงานอัตโนมัติ  และระบบอื่น ๆ ที่ใช้งานในปัจจุบันเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร นอกจากนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในเชิงการจัดการสารสนเทศงานวิจัยเพื่อการตัดสินใจ

การจัดโครงการสัมมนาฯ นี้ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่   8 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00-12.00 น.   ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังรายละเอียดโครงการที่แนบ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเชิญท่าน และรองคณบดีฝ่ายวิจัยหรือผู้บริหารที่ดูแลงานวิจัยของหน่วยงาน จำนวน 1 ท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/wV71Wns1EUd7LQ6u2 ภายในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2560  ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย   โทร. 0-2561-4640 ภายใน 1459, 1805

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

  • ห้องถ่ายทอดสด Teleconference
    • วิทยาเขตกำแพงแสน ห้องประชุมวิชาการ 2
    • วิทยาเขตศรีราชา ห้องรับรอง
    • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ห้องอินทนิลน้ำ อาคารบริหาร ชั้น 2