การอบรมฯ หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 303 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการผู้ใช้สัตว์ คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ฯ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยฯ สอดคล้องกับจรรยาบรรณฯ เป็นแนวทางในการวางแผนการทดลอง กำหนดขนาดตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยฯ

สนใจส่งใบตอบรับ ไปยัง โทรสาร 02-579-0388 ภายใน 17 พฤศจิกายน 2560 (รับจำนวน 55 คนเท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่: สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) โทร. 02-561-2445ต่อ 624, 02-579-0388 โทรสาร 02-579-0388 Email: admin@labanimals.net หรือ www.labanimals.net

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: โครงการและกำหนดการ  แบบตอบรับ  บันทึกข้อความ