ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก/อรอนงค์ นัยวิกุล

เรื่อง ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก

โครงการวิจัยนี้เกิดจากการจุดประกายความคิดจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี นักวิจัยจึงพัฒนาให้ข้าวกล้องมีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม มีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยให้คนหันมาบริโภคข้าวกล้องเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านพื้นถิ่นอีสานและชาวเขาคิดค้นวิธีการที่เรียกว่า “ข้าวฮาง” เป็นความฉลาดของบรรพบุรุษในการแก้ปัญหาเรื่องการปลูกข้าวไม่พอกิน คิดหาวิธีนำข้าวที่ยังอ่อนมาสีได้ เริ่มจากนำข้าวเปลือกไปผ่านความร้อนเพื่อให้เนื้อข้าวเชื่อมติดกัน จากนั้นทำให้แห้ง เปลือกก็จะร่อนออกมาจากเมล็ดข้าว ทำให้สีง่าย

ศ.ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล (ข้าราชการเกษียณ) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า“ข้าวนึ่งกล้องจากข้าวเปลือกเริ่มงอก” เริ่มจากนำข้าวเปลือกไปแช่น้ำจนกระทั่งอิ่มตัวด้วยน้ำ ระหว่างการแช่ข้าวพร้อมเปลือก สารอาหารที่อยู่ในเปลือกจะซึมไปสู่เมล็ดข้าว ทำให้มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น แล้วนำไปบ่มเพาะเริ่มงอก ด้วยการทำให้ข้าวเปลือกเริ่มงอกแทนการทำจากข้าวกล้องและผ่านกระบวนการนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจเกิดขึ้นขณะเริ่มงอก ทำให้เนื้อข้าวเชื่อมติดกันดีขึ้น ข้าวกล้องมีเนื้อสัมผัสนิ่มขึ้น เมื่อนำไปขัดสีจึงมีข้าวหักน้อย มีคุณค่าทางโภชนาการด้านใยอาหาร กรดไฟติก วิตามินบี วิตามินอีและสารแกมมา-แอมิโนบิวทิริกแอซิด เพิ่มจากข้าวกล้องปกติ 4-5 เท่า และสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น ผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในด้านสุขภาพและโภชนาการ เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน หลอดเลือดและหัวใจ มะเร็งตับ รวมทั้งมะเร็งอื่นๆ และโรคอัลไซเมอร์ มีส่วนสำคัญในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ชุมชน และผู้ประกอบการ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพทั้งในระดับบุคคลและงบประมาณภาครัฐ

เรียบเรียงโดย

วิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สวพ.มก. 
โทรศัพท์ 0-2561-1474