การบรรยายพิเศษ “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี2561 รอบที่ 2”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทุนมุ่งเป้าฯ สวก. ปี2561 รอบที่ 2” วิทยากรโดย คุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ