มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging”

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Aging Society Development for Active and Productive Aging” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงาน และลงทะเบียนเพื่อส่งบทความได้ที่ https://www.eau.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2577-1028-31 ต่อ 384, 335, 397