ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท/ลักขณา เบ็ญจวรรณ์

รายการจากแฟ้มงานวิจัย มก. วันนี้นำเสนอเรื่อง “ต้นแบบระบบบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สำหรับโฮมสเตย์และรีสอร์ท” เจ้าของผลงาน คือ ดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (บทสัมภาษณ์อาจารย์ลักขณา เบ็ญจวรรณ์)

ได้รับความร่วมมือกับศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จ.สมุทรสงคราม เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การวางแผนจัดการคุณภาพน้ำ ทำให้เห็นบริบทของพื้นที่นี้กับวิถีชีวิตที่ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำเป็นสิ่งสำคัญ อาจเรียกได้ว่าเป็นสายเลือดหลัก ได้พบว่าคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับคุณภาพน้ำในอดีต มองว่า ถ้าปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลองโดยไม่ได้รับการบำบัด ก็จะส่งผลในหลายด้าน ทั้งสัตว์น้ำ ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพของสัตว์น้ำที่ลดจำนวนลง หรือบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปเลยก็มี จึงได้ทำการทดลองให้ที่นี่เป็นต้นแบบของการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องคุณภาพน้ำ

เรียบเรียงโดย

วิทวัส ยุทธโกศา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สวพ.มก.
 โทรศัพท์ 0-2561-1474