หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านการสื่อสารสาธารณะ รุ่นที่ 1

วันที่ 26 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพวิจัยด้านการสื่อสารสาธารณะ รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมธีระสูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์