หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด หนังสือของพ่อ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยการจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกสื ชุด “หนังสือของพ่อ” ที่รวบรวมจากหนังสือที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชดำรัส และโครงการพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ และเจ้าของผลงานที่อนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเผยแพร่และให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด จึงจัดทำคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการรวบรวมหนังสืออันทรงคุณค่าไว้ในรูปแบบของ e-Book  ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชดำรัส และโครงการพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด หนังสือของพ่อ เป็นคลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่รวบรวมพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ พระราชดำรัส และโครงการพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่ออำนวยความสะดวกผู้สนใจที่ต้องการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าหาความรู้ให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ของประเทศไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา

สำหรับ e-book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด หนังสือของพ่อ ชุดนี้มีทั้งหมด 147 เล่ม รายชื่อหนังสือ อาทิเช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  การศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร พระบิดรของแผ่นดิน ๕ แผ่นดิน ศาสตร์การเกษตรไทย     เศรษฐกิจพอเพียงกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น น้อมนำตามคำพ่อ: ประมวลพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุด หนังสือของพ่อ ได้ที่เว็บไซต์

http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/org-shelf/King-Rama9.php

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

e-Book  หนังสือของพ่อ

 

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

หัวหน้าโครงการ :         ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

                             ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th