คลังความรู้รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คลังข้อมูลความรู้รัชกาลที่ ๙ เป็นคลังความรู้ที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์ องค์ความรู้ และข้อมูลจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับพระราชประวัติ พระราชดำรัส พระปรีชาสามารถ พระราชกรณียกิจ และโครงการในพระราชดำริเพื่อการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และวิทยาการต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นแหล่งความรู้สำหรับพสกนิกรชาวไทย ได้น้อมนำไปปฏิบัติ เป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาและการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลในคลังความรู้รัชกาลที่ ๙ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งประเภทผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา เอกสารคำสอน บทความ และผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์ในการเผยแพร่จากเจ้าของผลงาน ตลอดจนข้อมูลจดหมายเหตุ และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วย ข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่เว็บไซต์  http://kukr.lib.ku.ac.th/db/RAMA9

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

หัวหน้าโครงการ :         ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

                             ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th