หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์และเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ให้บริการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้สนใจสามารถเข้าใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทสำคัญในยุคปัจจุบัน และมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีต้นทุนต่ำกว่า และใช้เวลาในการผลิตสั้นกว่าการพิมพ์หนังสือที่ใช้กระดาษ และยังสามารถเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในฐานะศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่ผลงานด้านการเกษตร ได้จัดทำโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเกษตร การค้นคว้าวิจัย ทางการเกษตรตามแนวพระราชดำริ หลักการทรงงาน และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในด้านการเกษตรและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน  การศึกษาวิจัย และให้บริการเผยแพร่สู่สาธารณะอำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจที่ต้องการหาความรู้ด้านการเกษตรให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนาน ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลา  ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศสืบต่อไป

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เป็นการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเสมือนจริง 3 มิติ (3D Page Turning) สามารถเปิดหรือพลิกหน้าเหมือนกับการอ่านจากหนังสือจริง ซึ่งส่วนที่สำคัญและใช้เวลามากที่สุดในการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นคือ การจัดเตรียมเนื้อหาต้นฉบับ ซึ่งหากเนื้อหาต้นฉบับมีความชัดเจนสมบูรณ์ ก็จะทำให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพและสวยงาม และหนังสือที่นำมาทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ต้องเป็นหนังสือที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับสิทธิ์จากเจ้าของผลงานหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ให้สามารถทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้หนังสืออิเล็กอิเล็กทรอนิกส์ด้วย  เมนูในการสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วย

ชั้นหนังสือ

รายชื่อหนังสือทั้งหมด

รายชื่อหนังสือตามหน่วยงานจัดพิมพ์

รายชื่อหนังสือตามหมวด

รายชื่อหนังสือตามปีพิมพ์

รายชื่อผู้แต่งหนังสือ

ผู้สนใจสามารถใช้บริการข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์  http://ag-ebook.lib.ku.ac.th/

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่มาข้อมูล   :    นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

หัวหน้าโครงการ :         ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

                             ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th