คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตรของประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักหอสมุด มก.เปิดให้บริการสืบค้นข้อมูลการเกษตรผ่านเว็บไซต์ระบบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นโยบายของรัฐบาลได้กำหนดให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ดังนั้น การพัฒนาความรู้ในภาคการเกษตร ซึ่งเป็นภาคการผลิตหลักของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยการขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการผลิต และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การเกษตร เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมดิจิทัล

จากผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มก.ในนามของศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สาขาเกษตรศาสตร์ และศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาตั้งแต่ปี 2523 ต่อมาในปี 2553 สำหนักหอสมุด มก. ร่วมกับหน่วยงานในเครือข่ายความร่วมมือสารสนเทศเกษตรไทย 14 หน่วยงาน ได้ดำเนินการรวบรวมผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการเกษตรบันทึกไว้ในคลังความรู้ และยังได้ร่วมกันผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เพื่อเผยแพร่และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ และเพื่อให้เกิดการส่งผ่านองค์ความรู้ด้านการเกษตรสู่สาธารณชน จึงได้ทำการพัฒนาระบบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบคลังข้อมูลที่เก็บรักษาและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรของประเทศ กว่า 2 แสนรายการ อาทิ ผลงานวิจัย หนังสือ ตำรา และบทความด้านการเกษตรของประเทศไทย และเปิดให้บริการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เกษตรกร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ได้สืบค้นข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลทั้งในมิติของผลงาน ตามชื่อผู้แต่ง ชื่อหน่วยงาน ปีพิมพ์ คำสำคัญ ประเภทผลงาน และในมิติของการนำไปใช้ประโยชน์ พร้อมแสดงสถิติการเปิดอ่านและการดาวน์โหลดผลงาน ในส่วนของระบบการบันทึกข้อมูล ได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างตามมาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ผลงาน โดยผลงานที่ได้รับการบันทึกในระบบคลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร จะเผยแพร่ไปยังเครือข่ายสารสนเทศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ และเผยแพร่ผ่านระบบ Open access ที่ search engine ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงโดยง่าย นับเป็นการเก็บรักษาองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีการสั่งสมมายาวนานมิให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย ผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูล คลังความรู้ดิจิทัลด้านการเกษตร ได้ที่ http://agkb.lib.ku.ac.th/main

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่มาข้อมูล   :    -นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

-ประชาสัมพันธ์ มก.

หัวหน้าโครงการ  :        ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

                    ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th