คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้  ให้บริการสารสนเทศเพื่อให้เกิดการส่งต่อการพัฒนาและการต่อยอดความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ในวาระ 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด ในฐานะที่เป็นหน่วยงานบริการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอนและการวิจัย ได้จัดทำโครงการพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกวิทยาเขต เพื่อทำการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่สั่งสมมาเป็นเวลา 72 ปี ให้ได้รับการเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ เป็นการสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งของมหาวิทยาลัยฯ และยังสามารถขยายผลและเผยแพร่ผลงาน เพื่อการใช้ประโยชน์ในเชิงการอ้างอิงทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยดิจิตอล รวมทั้งการเป็นมหาวิทยาลัยที่พร้อมนำองค์ความรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินไปสู่สังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Knowledge Repository) เป็นระบบจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศที่เป็นผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีการสั่งสมองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาอันยาวนาน ทั้งที่เป็นผลงานวิชาการในเชิงองค์ความรู้ใหม่ และผลงานวิชาการในเชิงประยุกต์เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาประเทศ และสามารถให้บริการอย่างเป็นระบบในรูปดิจิทัลตามมาตรฐานสากล โดยเผยแพร่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลาและไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลงานที่เปิดให้บริการในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจำนวนกว่า 57,000 รายการ ประกอบด้วย ผลงานวิจัย  ผลงานทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย บทความวิชาการ และบทความทั่วไป วารสารที่ผลิตโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ผลงานสร้างสรรค์ทุกประเภท รวมทั้งเอกสารทางวิชาการที่ผลิตโดยหน่วยงาน/บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ โดยไม่จำกัดปีที่พิมพ์

ผู้สนใจสามารถสืบค้นผลงานในคลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จากทั่วโลก ผ่าน URL: http://kukr.lib.ku.ac.th/db/kukr/

คลังความรู้ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ที่มาข้อมูล :      – สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

หัวหน้าโครงการ :  ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

สำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th