สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 จำนวน 4 ประเภททุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 พ.ย. 60 ดัง Link ต่อไปนี้

 ประเภททุน (Link)
ช่วงที่รับสมัคร
1.        ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (Supporting Research Funds for Industry ; SuRF)
15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
2.        ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise ; RISE) สำหรับประเด็นวิจัยใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ต่อไปนี้ 1) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 2) การแปรรูปอาหาร และ 3) การแพทย์ครบวงจร
15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
3.        ทุนนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial-academic Research Fellowship program ; IRF) เลือกสมัครได้จาก 2 ช่องทาง คือ ช่องทางปกติ (มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุน 25%) และ ช่องทาง Talent Mobility (สวทน. สนับสนุนทุน 25% แทนมหาวิทยาลัย)
15 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
4.        ทุน Newton Fund : Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 2017/2018 ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ Royal Academy of Engineering
บัดนี้จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560