การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดงานสัมมนาและประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านวิชาการ
และการกระจายผลงานสู่ภาคปฏิบัติ

ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านและผู้สนใจเข้าร่วมส่งผลงานในการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2017/ และส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณพรรณวิภา โชคพิกุลทอง กองบริหารวิชาการและนิสิต
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน โทร.092-2693377 หรือ E-mail address: kpspic@ku.ac.th