สวพ.มก. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านผลอีไลซ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศฯ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผ่านทางอีเมล์ rdiwps@ku.ac.th ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2560