มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดทำวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://grad.rru.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 038-535430