ชีวประวัติโดยย่อ : ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์

20.พีระศักดิ์room[1]

 ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ เกิดวันที่ 13 กันยายน 2493 ที่จังหวัดสมุทรสาคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2514 ระดับปริญญาโท สาขาพันธุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปี 2517 หลังจากนั้นได้รับบรรจุเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นในปี 2519 ได้รับทุนมูลนิธิร็อคกีเฟลเลอร์ให้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช ณ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาในปี 2522 หลังจากจบการศึกษาและกลับมาทำงาน ดร.พีระศักดิ์ ได้เปิดสอนวิชาใหม่ๆ ด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ เช่น Population Genetics และ Plant Breeding Biometrics ซึ่งในขณะนั้นเพิ่งเริ่มมีการเรียนการสอนในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ดร.พีระศักดิ์ ก็ได้เริ่มทำงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วเหลืองอย่างจริงจังตั้งแต่ปีงบประมาณ 2523 จนในที่สุดจึงประสบความสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียว กำแพงแสน 1 และ กำแพงแสน 2

          ในส่วนของตำแหน่งหน้าที่การงาน ดร.พีระศักดิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ระดับ 11 ในปี 2526, 2529, 2534 และ 2543 ตามลำดับ

          ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์ ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายจากผลงานวิจัยของท่าน อีกทั้งยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ได้แก่

          1. นักวิจัยดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2528 โดยสมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

          2. บุคคลดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2529 โดยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

          3. นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2536)

          4. เมธีวิจัยอาวุโส ของ สกว. 3 สมัยติดต่อกัน (พ.ศ. 2539 ถึง 2549)

          5. นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี พ.ศ. 2544 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

          6. Honorary Scientist ของ Rural Development Administration (RDA) ประเทศเกาหลีใต้ (พ.ศ. 2546-2549)

          7. เป็นนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2546)

          8. นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น สาขานักวิชาการ ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี พ.ศ. 2547

          9.  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2549)

          10. President ของ The Society for the Advancement of Breeding Research in Asia and Oceania (SABRAO) (สมาคมนานาชาติด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์) มีสมาชิกประมาณ 20 ประเทศทั่วโลก (พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน)

          11. Honorary Professor, Jiangsu Academy of Agricultural Sciences, มณฑล Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน)

56.PEERASAK[1]

ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยคัดเลือก (marker-assisted selection หรือ molecular breeding) ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในถั่วเขียวและถั่วเหลือง ในปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์ ได้หันมาสนใจการเร่งกระบวนการปลูกเลี้ยง (domestication) สบู่ดำ ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในการนำมาใช้เป็นพืชพลังงาน แต่ยังมีข้อจำกัดหลายประการในการนำมาปลูกในเชิงพาณิชย์ โดยท่านจะใช้เทคโนโลยีชีวภาพต่างๆ ร่วมกับการผสมพันธุ์ข้ามชนิด (interspecific hybridization) ในการปรับปรุงพันธุ์ให้สบู่ดำปลูกเลี้ยงได้ง่ายขึ้นและมีผลผลิตเมล็ดและน้ำมันสูงขึ้น แม้ว่าจะมีนักปรับปรุงพันธุ์พืชจำนวนมากไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จก็ตาม55.แปลงถั่ว 50.ทีมวิจัยถั่วเขียว-ลูกศิษย์

ผลงานวิจัย

List of pulications งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศ (Full paper)

Chankaew, S., P. Somta, T. Isemura, N. Tomooka, A. Kaga, D.A. Vaughan and P. Srinives. 2013.  QTL mapping reveals conservation of major and minor loci for powdery mildew resistance in four sources of resistance in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]. Mol. Breeding. (accepted).

Pramnoi, P., P. Somta, S. Chankaew, R. Juwattanasomran and P. Srinives. 2013. A single recessive gene controls fragrance in cucumber (Cucumis sativus L.). J Genet (accepted).

Tanya, P., Y. Hadkam, P. Taeprayoon and P. Srinives. 2013. Estimates of repeatability and path coefficient of bunch and fruit traits in bang boet dura oil palm. J Oil Palm Res. (accepted).

Kongjaimun, A., P. Somta, N. Tomooka, A. Kaga, D.A. Vaughan and P. Srinives.  2013.  QTL mapping of pod tenderness and total soluble solid in yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis].  Euphytica.  189: 217-223.

Laosatit, K., P. Tanya, C. Saensuk and P. Srinives.  2013.  Development and characterization of EST-SSR markers from Jatropha curcas EST database and their transferability across jatropha-related species/genus.  Biologia.  68: 41-47.

Prathet, P., P. Somtaand P. Srinives.  2012.  Mapping QTL conferring resistance to iron deficiency chlorosis in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek].  Field Crops Res.  137: 230-236.

Isemura, I., A. Kaga, S. Tabata, P. Somta, P. Srinives, T. Shimizu, U. Jo, D.A. Vaughan and N. Tomooka.  2012.  Construction of a genetic linkage map and genetic analysis of domestication related traits in mungbean (Vigna radiata).  PLoS ONE.  7(8): e41304.

Rungnoi, O., J. Suwanprasert, P. Somtaand P. Srinives.  2012.  Molecular Genetic Diversity of Bambara Groundnut (Vigna subterranea L. Verdc.) Revealed by RAPD and ISSR Marker Analysis.  SABRAO J Breed Genet.  44: 87-101.

Kajonphol, T., C. Sangsiri, P. Somta,T. Toojinda and P. Srinives.  2012.  SSR Map Construction and Quantitative Trait Loci (QTL) Identification of Major Agronomic Traits in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  SABRAO J Breed Genet.  44: 71-86.

Kongjaimun, A., A. Kaga, N. Tomooka, P. Somta, D.A. Vaughan and P. Srinives.  2012.  The genetics of domestication of yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis].  Ann Bot.  109: 1185-1200.

Sompong, U., P. Somta, V. Raboy and P. Srinives.  2012.  Mapping of quantitative trait loci for phytic acid and phosphorus contents in seed and seedling of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Breed Sci.  62: 87-92.

Kongjaimun, A., A. Kaga, N. Tomooka, P. Somta, T. Shimizu, Y. Shu, T. Isemura, D. Vaughan and P. Srinives.  2012.  An SSR-based linkage map of yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis] and QTL analysis of pod length.  Genome.  55: 81-92.

Juwattanasomran, R., P. Somta, A. Kaga, S. Chankaew, T. Shimizu, W. Sorrajjapinun and P. Srinives.  2012.  Identification of a new fragrance allele in soybean and development of its functional marker.  Mol Breed.  29: 13-21.

Nyi, N., W. Sridokchan, W. Chai-Arree and P. Srinives.  2012.  Nondestructive measurement of photosynthetic pigments and nitrogen status in jatropha (Jatropha curcas L.) by chlorophyll meter.  Philipp Agri Scientist.  95: 139-145.

Sorajjapinun, W., S. Chankaew, and P. Srinives.  2011.  Comparison of hybrid vigor based on parental distance in SSR markers and agronomic traits in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek). commercial hybrid seed production in mungbean.  Songklanakarin J Sci Tecnol. 34: 143-151.

Sorajjapinun, W. and P. Srinives.  2011.  Chasmogamous mutant, a novel character enabling commercial hybrid seed production in mungbean. Euphytica. 181: 217-222.

Somta, P., S. Chankaew, O. Rungnoi and P. Srinives.  2011.  Genetic diversity of the Bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) as assessed by SSR markers. Genome. 54: 898-910.

Tanya, P., S. Dachapak, M.M. Tar and P. Srinives.  2011.  New microsatellite markers classifying nontoxic and toxic Jatropha cucas. J Genet. 90: e76-e78.

Tanya, P., P. Taeprayoon, Y. Hadkam and P. Srinives.  2011.  Genetic diversity among jatropha and jatropha-related species based on ISSR markers.  Plant Mol Biol Rep.  29: 252-564.

Juwattanasomran, R., P. Somta,S. Chankaew, T. Shimizu, A. Kaga, S. Wongpornchai and P. Srinives.  (2011)  A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean and SNAP marker development for the fragrance.  Theor Appl Genet.  122: 533-541.

Chankaew, S., P. Somta,W. Sorrajjapinun, and P. Srinives.  2011.  Quantitative trait loci mapping of Cercospora leaf spot resistance in mungbean, Vigna radiata (L.) Wilczek.  Mol. Breed.  28: 255-264.

Sompong, U., C. Kaewprasit, S. Nakasathien and P. Srinives.  2010.  Inheritance of seed phytate in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Euphytica.  171: 386-396.

Srinives, P., R. Kitsanachandee, T. Chalee, W. Sommanas, and S. Chanprame.  2010.  Inheritance of resistance to iron deficiency and identification of AFLP markers associated with the resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Plant Soil.  335: 423-427.

Kasettranan, W., P. Somtaand P. Srinives.  2010.  Mapping of quantitative trait loci controlling powdery mildew resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek.  J Crop Sci Biotechnol.  13: 155-161.

Wongkaew, A., S. Nakasathien and P. Srinives.  2010.  Isolation and Characterization of D-myo-inositol-3-phosphate Synthase from Mungbean (Vigna radiata).  Plant Mol. Biol. Rep.  28: 122-127.

Seehalak W., P. Somta, W. Musch and P. Srinives.  2009.  Microsatellite markers for mungbean developed from sequence database.  Molecular Ecology Resources.  3: 862-864.

Somta, P., W. Seehalak and P. Srinives.  2009.  Development, characterization and cross-species amplification of mungbean (Vigna radiata) genic microsatellite Markers.  Conservation Gentics.  10: 1803-1805.

Somta, P., W. Musch and P. Srinives.  2009.  Molecular Diversity Assessment of AVRDC Elite-Parental Mungbean Germplasm.  Breeding Science.  59: 149-157.

Yimrum, T., P. Somta and P. Srinives.  2009.  Variability, heritability and genetic adavance in mungbean (Vigna radiata L. Wilczek) germplasm.  Field Crops Research.  112: 260-266.

Kasettranun, W., P. Somta and P. Srinives.  2009.  Genetics of the Resistance to powdery mildew disease in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek].  J. Crop Sci. Biotech.  12: 37-42.

Akhtar, K.P., R. Kitsanachandee, P. Srinives, G. Abbas, M. J. Asghar, T. M. Shah, B. M. Atta, O. Chatchawankanphanich, G. Sarwar, M. Ahmad1 and N. Sarwar.  2009.  Field Evaluation of Mungbean Recombinant Inbred Lines against Mungbean Yellow Mosaic Disease Using New Disease Scale in Thailand.  Plant Pathol. J.  25: 422-428.

Tangphatsornruang, S., P. Somta, P. Uthaipaisanwong, J. Chanprasert, D. Sangsrakru, W. Seehalak, W. Sommanas, S. Tragoonrung and P Srinives.  2009.  Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  BMC Plant Biol.  doi:10.1186/1471-2229-9-137.

Sriphadet, S., P. Kasemsap and P. Srinives.  2009.  Effect of leaflet size and number on agronomical and physiological characters of mungbean.  J. Agri. Sci. 148:353-361.

Chen, X. and P. Srinives.  2009.  Photooxidation as a New Method to Screen for Drought Tolerance in Azuki Bean (Vigna angularis) Germplasm.  CMU J Nat Sci.  8: 239-245.

Chen, X., H. Volkaert, P. Chatwachirawong and P. Srinives.  2008.  Utilization of information from international observation traits for the introduction of new crops: an introduction of Azuki bean varieties from China to Thailand. J. Crop Sci.  Biotech.  11: 51-56.

Somta, P., A. Kaga, N. Tomooka, T. Isemura, D.A. Vaughan and P. Srinives.  2008.  Mapping of quantitative trait loci for a new sources of resistance to bruchids in the wild species Vigna nepalensis Tateishi & Maxted (Vigna subgenus Ceratotropis).  Theor Appl Genet.  117: 621-628.

Somta, C., P. Somta, N.S. Tomooka, P.A.–C. Ooi, D.A. Vaughan and P. Srinives.  2008.  Characterization of new sources of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) resistance to bruchids, Callosobruchus spp. (Coleoptera: Bruchidae).  J. Stored Prod. Res.  44(4): 1-6.

Somta, P., W. Musch, B. Kongsamai, S. Chanprame, S. Nakasathien, T. Toojinda, W. Sorajjapinun, W. Seehalak, S. Tragoonrung and P. Srinives.  2008.  New mocrosatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Mol Ecol Resour.  8: 1115-1157.

Somta, P., C. Ammaranan, A. Peter, C. Ooi and P. Srinives.  2007.  Inheritance of seed resistance to bruchids in cultivated mungbean (Vigna radiate, L. Wilczek).  Euphytica.  155: 47-55.

Suwanprasert, J., P. Srinives, T. Toojinda, and S. Chanprame.  2007.  Inheritance of qualitative traits and heterosis in bambara groundnut (Vigna subterranean (L.) Verdc.).  Korean J Genet.  29(3): 285-290.

Soehendi, R., S. Chanprame, T. Toojinda, S. Ngampongsai, and P. Srinives.  2007.  Genetics, agronomic, and molecular study of leaflet mutants in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  J. Crop Sci Biotech.  10(3): 193-200.

Somta, P. and P. Srinives.  2007.  Genome research in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) and blackgram (V. mungo (L.) Hepper).  ScienceAsia33(1): 69-74.

Sriphadet, S., C.J. Lambrides, P. Srinives.  2007.  Inheritance of agronomic traits and their interrelationship in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  J. Crop Sci Biotech.  10(3): 123-132.

Sangiri, C., A. Kaga, N. Tomooka, D. Vaughan and P. Srinives.  2007.  Genetic diversity of the mungbean (Viga radiata, Leguminosae) genepool on the basis of microsatellite analysis.  Aust J Bot.  55: 837-847.

Suwanprasert, J., P. Srinives, T. Toojinda and S. Chanprame. 2007.  Inheritance of qualitative traits and heterosis in bamabara groundnut (Vigna subterranean (L.) Verdc.).  Korean J Genet.  29: 285-290.

Chotiyarnwong, O., P. Chatwachirawong, S. Chanprame and P. Srinives.  2007.  Evaluation of genetic diversity in Thai indigenous and recommended soybean varieties by SSR Markers.  Thai J Agric Sci.  40(3-4): 119-126.

Sangsiri, C., W. Sorajjapinun and P. Srinives.  2007.  Ingeritance and ultrastructure of variegated leaf mutant in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Thai J Agric Sci.  40(3-4): 159-166.

Srinives, P., P. Somta and C. Somta.  2007.  Genetics and breeding of resistance to buchids (Callosobruchus spp.) in Vigna crops: A Review.  NU Sci J.  4: 1-17.

Tanya, P., P. Srinives, T. Toojinda, A. Vanavichit, A. Nantakij, S. Kotepong and S.H. Lee.  2006.  Evaluation of N2 Fixation Traits in Thai and Korean Soybean Cultivars.  SciAsia.  32: 93-98.

Somta, P., A. Kaga, N. Tomooka, K. Kashiwaba, T. Isemura, B. Chaitieng, P. Srinives, and D.A. Vaughan.  2006.  Development of an interspecific Vigna linkage map between Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi and V. nakashimae (Ohwi) Ohwi and Ohashi and its use in analysis of bruchid resistance and comparative genomics. Plant Breed. 125(1): 77-84.

Somta, P., N.S. Talekar and P. Srinives.  2006  Characterization of Callosobruchus chinensis (L.) resistance in Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi.  J Stored Prod Res.  42(3): 313-327.

Pooprompan, P., S. Wasee, T. Toojinda, S. Chanprame and P. Srinives.  2006.  Inheritance of grain quality and days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill).  Korean J Breed.  38: 6-12.

Suwanprasert, J., T. Toojinda, P. Srinives and S. Chanparme.  2006.  Hybridization technique for bambara groundnut. Breed Sci.  56: 125-129.

Pooprompan, P., S. Wasee, T. Toojinda, J. Abe, S. Chanprame and P. Srinives.  2006.  Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merril). 2006.  Kasetsart J (Nat Sci).  40: 573-581.

Sripaoraya, S., S. Keawsompong, P. Insura, J.B. Power, M.R. Davey, and P. Srinives.  2006.  Genetically manipulated pineapple: transgene stability, gene expression and herbicide tolerance under field conditions.  Plant Breed.  125: 411-413.

Sangsiri, C., W. Sorajjapinun and P. Srinives. 2005.  Gamma radiation induced mutations in mungbean.  SciAsia.  31: 251-255.

Panich-Pat, T., P. Srinives, M. Kruatrachue, P. Pokethitiyook, S. Upatham and G. R. Lanza.  2005.  Electron microscopic studies on localization of lead in organs of Typha angustifolia rown on contaminated soil.  SciAsia.  31(1): 49-53.

Tanya, P., P. Srinives, T. Toojinda, A. Vanavichit and S.H. Lee.  2005.  Identification of SSR markers associated with N2-fixation components in soybean (Glycine max (L.) Merr.). Korean J Gen.  27(4): 351-359.

Sorajjapinun, W., S. Riewthongchum, M. Koizumi, and P. Srinives.  2005.  Quantitative inheritance of resistance to powdery mildew disease in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek). SABRAO J Breed Genet.  37(2): 91-96.

Soehendi, R. and P. Srinives.  2005.  Significant of heterosis and heterobeltiosis in F1 hybrid of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) for hybrid seed production.  SABRAO J Breed Genet.  37(2): 97-106.

Panich-Pat, T., P. Pokethitiyook, M. Kruatrachue, E.S. Upatham P. Sinives and G.R. Lanza.  2004.  Removal of lead from contaminated soils by Typha Angustifolia.  Water Air Soil Poll.  155: 159-171.

Sanitchon, J., A. Vanavichit, S. Chanprame, T. Toojinda, K. Triwitayakorn, V.N. Njiti and P. Srinives.  2004.  Identification of simple sequence repeat markers liked to sudden death syndrome resistance in soybean.  SciAsia.  60: 205-209.

Sriphadej, S., R. Kaveeta, S. Poonpolgul and P. Srinives.  2003.  Inheritance of  resistance and yield loss due to Phytophtora sojae in soybean (Glycine max).  SABRAO J Breed Genet.  35(1): 11-17.

Chen, X., W. Sorajjapinun, S. Ruewthongchum and P. Srinives.  2003.  Identification of parental mungbeam lines for production of hybrid varieties.  CMU J.  2: 97-105.

Phiv, C.T., C. Hongprayoon, P. Srinives, A. Kumlung and Y. Osotsapar.  2003.  Soybean yield and nutrient composition as affected by soil and foliar fertilizations.  Kasetsart J (Nat Sci).  37: 14-26.

Khattak, G.S.S., M. Ashraf, M.A. Haq and P. Srinives.  2002.  Genetic architecture of seed yield and yield components in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Trop Agric.  79(4): 260-264.

Chowdhury A.K., P. Srinives, P. Saksoong and P. Tongpamnak. 2002.  RAPD markers linked to resistance to powdery mildew disease in soybean.  Euphytica.  128: 55-60.

Chowdhury, A.K., P. Srinives, P. Tongpamnak, P. Saksoong and P. Chatwachirawong.  2002.  Genetic Relationship among exotic soybean introduction in Thailand: Consequence for Varietal Registration. SciAsia.  28: 227-239.

Chowdhury, A.K., P. Srinives, P. Tongpamnak, and P. Saksoong.  2002.  Characterization and variation in RAPD marker profiles of exotic soybean (Glycine max (L.) Merr) cultivars.  J Intl Soc Southeast Asian Agric Sci (J ISSAAS).  7(2):37-52.

Khattak, G.S.S., M.A. Haq, E.U.K. Marwat, M. Ashraf and P. Srinives .  2002.  Heterosis for seed yield and yield components in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  SciAsia.  28(4): 345-350.

Somwang, T., A. Yothasiri, C. Hongprayoon, A. Nuntagij, S. Kotepong and P. Srinives.  2002.  Heritability of nodulation and N2-fixation efficiency in soybean (Glycine max (L.) Merrill).  Korean J Breed.  34(4): 331-336.

Khattak, G., M. Haq, M. Ashraf, P. Srinives and E. Marwat.  2002.  Genetic analysis of photoperiod-sensitivity, flowering and maturity response in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  J ISSAAS.  7(2): 31-36.

Tongpamnak, P., A. Patanatara, P. Srinives and C. Babprasert.  2002.  Determination of genetic diversity and relationships among Thai litchi accessions by RAPD and AFLP markers.  Kasetsart J (Nat Sci.).  36: 370-380.

Srinives, P. and W. Somanus.  2001.  Identification of AFLP marker linked to genes controlling iron deficiency tolerance in mungbean by bulked segregant analysis.  Korean J Crop Sci.  46(S1): 61.

Srinives, P.  2001.  Field crop research and development in Thailand.  Korean J Crop Sci.  46(Suppl. 1): iX-X.

Chowdhury, A.K., P. Srinives, P. Tongpamnak and P. Saksoong.  2001.  Genetic diversity based on morphology and RAPD analysis in vegetable soybean.  Korean J Crop Sci.  46(2): 112-120.

Xu, P.W., H.Y. Liu, Z.T. Gao and P. Srinives.  2001.  Genetic identification of garlic cultivars and lines by using RAPD assay.  Acta Hort.  555: 213-220.

Xu, P.W., C. L. Yang, S. H. Qu, P. Srinives.  2001.  Inflorescence meristem culture and economic analysis of virus-free garlic (Allium sativum L.) in commercial production.  Acta Hort.  555: 283-288.

Tanya P., P. Srinives, T. Toojinda, A. Vanavichit, B.K Ha, J.S. Bae, J.K. Moon and S.H. Lee.  2001.  Evaluation of genetic diversity among soybean genotype using SSR and SNP.  Korean J Crop Sci.  46(4): 334-340.

Khattak, G.S.S., M.A. Haq, M. Ashraf and P. Srinives.  2001.  Combining ability in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) I. Agronomic traits.  Korean J Crop Sci.  46(4): 420-423.

Khattak, G.S.S., M.A. Haq, M. Ashraf and P. Srinives.  2001.  Combining ability in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) II. Traits related to indetemination.  Korean J Crop Sci.  46(4): 424-427.

Ha, B.K., J.S. Bae, J.K., Moon, S.H. Lee, A. Vanavichit, T. Toojinda and P. Srinives.  2001.  Evaluation of genetic diversity among soybean genotypes using SSR and SNP.  Korean J Crop Sci.  46: 334-340.

Chowdhury, A.K., P. Srinives, P. Tongpamnak and P. Saksoong.  2000.  Identification of cultivars of vegetable soybean [Glycine max (L.) Merr.] by RAPD makers.  SABRAO J Breed Genet.  32(2): 63-72.

Pornprom, T., S. Surawattananon and P. Srinives.  2000.  Differential tolerance of soybean genotype to glufosinate.  SABRAO J Breed Genet.  32(2): 73-80.

Pornprom, T., S. Surawattananon and P. Srinives .  2000.  Ammonia accumulation as an index of glufusinate-tolerant soybean cell lines.  Pestic Biochem Physiol.  68: 102-106.

Macer, D.R.J., J. Azariah and P. Srinives.  2000.  Attitudes to biotechnology in Asia.  Intl J. Biotechnol.  2(4): 313-332.

Xu, P.W. and P. Srinives.  2000.  Perspectives and economic analysis of virus-free garlic in commercial production.  Thai J Agric Sci.  33(1-2).

Xu, P.W., P. Srinives and Yang Chongliang.  2000.  Rapid multiplication of virus-free garlic by inflorescence meristem culture and induction of multi-bulbils.  Thai J Agric Sci.  33(1-2).

Sarikarin, N., P. Srinives, R. Kaveeta and P. Saksoong.  1999.  Effect of seed texture layer on bruchid infestation in mungben (Vigna radiata (L.) Wilczek).  SciAsia.  25: 203-206.

Chatwachirawong, P. and P. Srinives.  1999.  Coefficient of parentage of major sugarcane clone in Thailand.  SABRAO J Breed Genet.  31(1): 51-57.

Tan. X.L., A. Vanavichit, P. Srinives and S. Tragoonrung.  1999.  Detection of quantitative trait loci using part coefficient analysis.  SABROA J Breed Genet.  31(1): 1-8.

Khattak, G.S.S., M. A. Haq, S. A. Rana, P. Srinives and M. Ashraf.  1999.  Inheritance of resistance to mungbean yellow mosaic virus (MYMV) in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Thai J Agric Sci.  32(1): 49-54.

Kowsurat, S., P. Srinives, P. Kasemsap and S. Lamseejan.  1999.  Effects of the multiple leaflet gene on agronomical and physiological characters of mungbean (Vigna radiata). J Agric Sci. (Cambridge).  133: 321-324.

Ubonprasert, B., P. Srinives, S. Lamseejan, P. Prabuddham and S. Peyachoknagul.  1998.  Effects of gamma radiation of soybean cotyledon explants on embryo induction and regeneration in a somatic embryo cycling system.  SABRAO J Breed Genet.  30(1): 19-24.

Tan, X.L., A. Vanavichit, P. Srinives, S. Trangoonrung.  1998.  Two fertility restoring genes mapped on chromosome 10 in rice.  Rice Biotechnol Quart.  35: 17.

Yan, Q., P. Tongpamnak, P. Srinives and R. T. Opena.  1998.  Identification of RAPD marker associated with downy mildew resistance in soybean using bulked segregant analysis of near-isogenic lines.  Thai J Agric Sci.  31(4): 577-582.

Khattak, G.S.S., M. A. Haq, S. A. Rana, T. Elahi and P. Srinives.  1998.  An efficient technique for crossing mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Thai J. Agric. Sci.  31(4): 577-582.

Ngampongsai, S., P. Srinives, S. Lamseejan and S. Peyachoknagul.  1998.  Interspecific hybridization of mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek] and related Vigna species using embryo rescue techniques.  J ISSAAS.  4(2): 98-104.

Chatwachirawong, P., U. Poolkets, P. Srinives, S. Nakatat and N. Chanbunyong.  1998.  Reduction of GE interaction though classification technique in sugarcane yield trial.  Thammasat Int J Sci Technol.  3(2): 88-95.

Chen X.Z., P. Srinives and C. Y. Yang.  1996.  Preliminary identification of mungbean breeding accessions for resistance to bruchids (Callosobruchus chinensis and C. maculatus) using RAPD markers.  Thai J Agric Sci.  29: 449-457.

Khattak, G.S.S., P. Srinives and D.H. Kim.  1995.  Yield partitioning in high yielding mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Kasetsart J. (Nat. Sci.).  29: 494-497.

Macer, D.R.J., S. Akiyama, A.T. Alora, Y. Asada, J. Azariah, H. Azariah, M.V. Boost, P. Chatwachirawong, Y. Kato, V. Kaushik, F.J. Leavitt, N.Y. Macer, C.C. Ong, P. Srinives and M. Tsuzuki.  1995.  International perceptions and approval of gene therapy.  Human Gene Therapy.  6: 791-803.

Lamseejan, S., P. Srinives, G. Chaiyaprasithi, C. Kongnakhon, P. Kareeros and S.Chuakuna.  1993.  Advances in tissue culture for soyabean improvement in Thailand.  Kasetsart J (Nat Sci).  27: 453-462.

Suwanketnikom, R., T. Pornprom, S. Chanprame and P. Srinives.  1992.  Soybean plants and tissue culture selection for glyphosate tolerance.  Thai J Agric Res.  10: 52-57.

Srinives, P. and M. Grossman.  1992.  Selection against recessives and its effect on inbreeding in self-pollinating plants.  Kasetsart J (Nat Sci).  26: 191-194.

Pooprompan, P., P. Srinives, C. Rojanaridpiched and S. Jamornmarn.  1992.  Laboratory expression of antibiosis to the pod borer (Heliothis armigera Hubner) in 3 soyabean lines.  Kasetsart J (Nat Sci).  26: 141-145.

Wasee, S., P. Srinives and S. Shanmugasundaram.  1992.  Primary leaf size as a selection criterion for vegetable soybean.  Acta Hort.  292: 135-142.

Srinives, P. and W. Tangbunitivong.  1991.  Genetic study of yield and yield components in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) grown in dry and wet seasons.  J Natl Res Council Thailand.  23: 1-13.

Chanprame, S., R. Therapotchanart and P. Srinives.  1990.  Embryogenesis and plant regeneration from immature cotyledon culture soybean.  Kasetsart J (Nat Sci).  24: 332-338.

Kanobdee J., T. Lavapaurya, S. Subhadrabandhu and P. Srinives.  1990.  Combining ability of yield and yield components in pickling cucumber.  Kasetsart J (Nat Sci).  24: 102-107.

Kunlapapangkorn, S., S. Kongchuensin and P. Srinives.  1990.  An inheritance of starch content in seeds of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Thai J Agric Sci.  23: 141-147.

Chutipraprut, S., P. Srinives, C. Rojanaridpiched and U. Pupipat.  1989.  Selection to improve yield components of bacterial pustule resistant soybean lines.  Kasetsart J (Nat Sci).  23: 131-142.

Srinives, P. and S. Sutakom.  1986  Generation mean analysis in yield per plant and yield components of 23 soyabean crosses.  Kasetsart J (Nat  Sci).  20: 13-21.

Giragulvattanaporn, W. and P. Srinives.  1986.  Inheritance of multiple leaflets in soyabean (Glycine max (L.) Merr.).  Kasetsart J (Nat  Sci).  20: 124-133.

Saimaneerat, A. and P. Srinives.  1986.  Heterosis in F2 hybrids of soyabean.  Kasetsart J (Nat  Sci).  20: 134-143.

Srinives P.  1986.  Full evaluation and utilization of plant germplasm.  Newsl Gen Soc Thailand.  6(1): 14-23.

Pookpakdi, A., U. Paorohitya, P. Srinives and S. Subhadrabandhu.  1986.  Influence of photoperiod and vegetative growth on flowering habit of Thai soybean varieties.  Kasetsart J (Nat Sci).  20: 7-12.

Zubair, M. and P. Srinives.  1986.  Path coefficient analysis in mungbean (Vigna radiata (Linn.) Wilczek).  Thai J Agric Sci.  181-188.

Distabanjong, K. and P. Srinives.  1985.  Inheritance of beanfly resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Kasetsart J (Nat Sci).  19: 75-84.

Kaveeta, R. and P. Srinives.  1985.  An inheritance of hardseededness in soybean (Glycine max (L.) Merrill).  Thai J Agric Sci. 18: 17-28.

Srinives, P.  1984.  Some selection criteria for cultivars used in cropping systems.  Thai J Agric Sci.  17: 233-238.

Srinives, P. and H.H. Hadley.  1980.  Inheritance of hard seeds in soybean.  Soy Genet Newslet.  7: 46-48.

Verawudh, J., S. Sukonthaphandu, P. Dixit, P. Srinives, A. Machuay and P. Yingchol.  1977.  The effects of mung relay planted with upland rice at different stages of rice growth.  Kasetsart J (Nat Sci).  11: 50-58.

Srinives, P., P. Dixit, A. Machuay, S. Sukonthaphandu and Verawudh.  1976.  Effect of intercropping and row spacing on two sugarcane varieties. Thai J Agric Sci.  9: 221-227.

 

 

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ (Full paper)

พัชรินทร์ ตัญญะ, สนธิชัย จันทร์เปรม, สมบัติ ชิณะวงษ์ และ พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2551.  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์สบู่ดำในเอเชียจากการประเมินโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลแบบ RAPD.  วารสารวิชาการเกษตร.  26(1): 36-47.

จิระ สุวรรณประเสริฐ, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ธีรยุทธ ตู้จินดา และสนธิชัย จันทร์เปรม.  2550.  แผนที่โครโมโซมบางส่วนและเครื่องหมายโมเลกุลที่เชื่อมโยงกับลักษณะสีเปลือกฝักสดและสีเยื่อหุ้มเมล็ดในถั่ว หรั่ง.  ว.  วิทย. กษ.  38(1): 41-49.

รัตนากร กฤษณชาญดี, ชวลิต ฮงประยูร, วิทิตร ใจอารีย์ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2550.  ความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมายเอแอฟเอลพีกับยีนที่ควบคุมความทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กในถั่วเขียว.  ว. วิทย. กษ.  38(1): 5-13.

อรอุมา รุ่งน้อย, สนธิชัย จันทร์เปรม, ธีรยุทธ ตู้จินดา และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2550.  การเจริญเติบโตและพัฒนาของเมล็ดถั่วเขียวกลายพันธุ์ opaque leaf.  ว. วิทย. กษ.  38(3): 235-241.

อรอุมา รุ่งน้อย, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, สนธิชัย จันทร์เปรม และธีรยุทธ ตู้จินดา.  2550.  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ปริมาณคลอโรฟิลล์ และประสิทธิภาพการใช้แสงของถั่วเขียวใบ opaque ที่ได้จากการชักนำการกลายพันธุ์.  ว.  วิทย. กษ.  38(3): 271–277.

อุทุมพร สมพงษ์, สุตเขตต์ นาคะเสถียร, จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2550.  ความแปรปรวนของปริมาณกรดไฟติกในเมล็ด และความสัมพันธ์กับลักษณะทางพืชไร่ของถั่วเขียว.  ว. วิทย. กษ.  38(3): 243-249.

ฐิติภรณ์ ชาลี พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ รังสฤดิ์ กาวีต๊ะ และสนธิชัย จันทร์เปรม.  2548.  การคัดเลือกถั่วเขียวที่ทนทานต่อการขาดธาตุเหล็กโดยใช้สารละลายธาตุอาหาร.  ว. วิทย. กษ. 36(3-4): 105-112.

นรินทร์ เรืองพานิช พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และสุดเขตต์ นาคะเสถียร.  2548.  การประเมินองค์ประกอบของโปรตีนสะสมหลักในช่วงการพัฒนาเมล็ดของถั่วเหลืองสายพันธุ์โปรตีนสูง.  ว. วิทย.กษ.  36(5-6): 233-240.

อรอุมา ตนะดุลย์ รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ และสนธิชัย จันทร์เปรม.  2548.  การหาตำแหน่งของยีนควบคุมน้ำหนักเมล็ดถั่วเขียวโดยการวิเคราะห์แบบ bulked segregant.  ว. วิทย.กษ.  36(5-6): 217-222.

อาทิตยา เป็งนวล และทศพล พรพรหม.  2548.  การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของเอนไซม์กลูตามีน ซินเธเทส และการสะสมแอมโมเนียในสายพันธุ์เซลล์ถั่วเขียวต้านทานสารกลูโฟซิเนต.  ว. วิทย.กษ.  36(5-6): 223-231.

รุ่งทิพย์ เส็งหลวง, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์.  2541.  ระบบฐานข้อมูลเพื่อการคำนวณต้นทุนและกำไรของระบบการปลูกพืช.  ว. วิชาการเกษตร.  16(1): 69-73.

ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2540.  การแยกอิทธิพลหลักแบบผลบวกและปฏิกิริยาสัมพันธ์แบบผลคูณของการทดสอบพันธุ์อ้อยหลายสภาพแวดล้อม.  ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  31: 155-165.

ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, รัตน์ดา เลิศวิชัย, สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, กาญจนา กล้าแข็ง, ประภา ศรีพิจิตต์, ณรงค์ สิงห์บุระอุดม, สิรนุช ลามศรีจันทร์, อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, พีรนุช จอมพุก, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และบัวทิพย์ อุบลประเสริฐ.  2539.  การเพิ่มปริมาณโซมาติกเอ็มบริโอแบบต่อเนื่องในถั่วเหลือง.  ว. วิทยาศาสตร์ มก.  14(1): 10-21.

ยุทธพงษ์ ประถมจินดา, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และราเชนทร์ ถิรพร.  2538.  อิทธิพลของการพรางแสงและความเค็มของดินต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกพันธุ์พื้นเมือง.  ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  29: 143-149.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2536.  นโยบายและแนวทางการวิจัยและพัฒนาด้านอ้อยและน้ำตาลทราย 2536.  ว.น้ำตาลทราย.  (4): 1-10.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2536.  อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยในทศวรรษหน้า.  ว.น้ำตาลทราย.  34(2): 1-7.

สิรนุช ลามศรีจันทร์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, กุลวดี ไชยประสิทธิ์, ฉันทนา คงนคร, พีรนุช การีรส และศศิธร เชื้อกุณะ.  2536.  ความก้าวหน้าในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลืองในประเทศไทย.  ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  27: 453-462.

พรพันธุ์ ภู่พร้อมพันธ์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ และสุรเชษฐ์ จามรมาน.  2535.  การแสดงออกของลักษณะความต้านทานแบบ antibiosis ต่อหนอนเจาะฝัก (Heliothis armigera Hubner) ในถั่วเหลือง 3 สายพันธุ์.  ว.เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  26: 141-145.

สนธิชัย จันทร์เปรม, รัชนี ธีระพจนารถ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2533.  การเกิดเอ็มบริออยด์ และเกิดต้นจากการเพาะเลี้ยงใบเลี้ยงอ่อนของถั่วเหลือง.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  24: 332-338.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2532.  การใช้แผนการผสมพันธุ์แบบพบกันหมดเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  22(5): 480-413.

เพื่อนแก้ว หัสดิเสวี, สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, สิริกุล วะสี และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2532.  ความสัมพันธ์ระหว่างสารคล้ายออกซินและสารคล้ายจิบเบอเรลลินภายในต้นกับการแสดงเพศของมะละกอ.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  23: 26-37.

สุภาพร ชุติประพฤทธิ์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, เจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชฐ์ และอุดม ภู่พิพัฒน์.  2532.  การคัดเลือกเพื่อปรับปรุงองค์ประกอบผลผลิตของสายพันธุ์ถั่วเหลืองที่ต้านทานต่อโรคแบคทีเรียลพัสตูล.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  23: 131-142.

ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, สมศักดิ์ อภิสิทธิวานิช, ยุพา มงคลสุข, เสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และเผดิม ระติสุนทร.  2531.  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถั่วเหลือง.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย).  21: 346-355.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2531.  สิทธิบัตรพันธุ์พืช. เคหะการเกษตร.  132: 66-69.

อาณัติ วัฒนสิทธิ์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และจรัสพร ถาวรสุข.  2531.  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการคัดเลือกพันธุ์ถั่วเขียว 3 วิธี.  ว. วิชาการเกษตร.  6: 3-10.

กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์, จินดา จันทร์อ่อน, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, มนูญ พุ่มกล่อม, สมบูรณ์ จั่นบุญมี และธวัชชัย ศรีวรนาถ.  2530.  การศึกษาทางพันธุศาสตร์บางอย่างในฝ้าย.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย).  20: 71-104.

โกศล ชัยมณี และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2530.  การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อหนอนเจาะฝัก (Heliothis armigera) ในถั่วเหลือง.  ว. วิชาการเกษตร.  5: 32-37.

อภิพรรณ พุกภักดี, อุมา เปาโรหิตย์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และสุรนันต์ สุภัทรพันธุ์.  2530.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับการเจริญเติบโตทางลำต้นของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ ของไทย ที่ได้รับอิทธิพลจากช่วงแสงต่าง ๆ กัน.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  21: 18-24.

กนกทิพย์ เลิศประเสริฐรัตน์, จินดา จันทร์อ่อน และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2529.  ผลของการเชื่อมโยงจีนหรือเกาะติดกันของจีน (linkage of gene) ในการปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเองและผสมข้าม.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  19(2): 110-116.

จรัสศรี นวลศรี, จันทรวิภา ธนะโสภณ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2529.  การศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในมะเขือจาน 4 สายพันธุ์ I. ความดีเด่นในลูกผสมชั่วที่ 1.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  20: 117-123.

จรัสศรี นวลศรี, จันทรวิภา ธนะโสภณ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2529.  การศึกษาการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของลักษณะที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจในมะเขือจาน 4 สายพันธุ์ II. ปฏิกิริยาของยีนที่ควบคุมลักษณะต่าง ๆ.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  20: 239-248.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  ถั่วเขียวพันธุ์ใหม่ของไทย กำแพงแสน 1 และกำแพงแสน 2.  นสพ. กสิกร.  59(5): 385-389.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และวิมลรัตน์ จิรกุลวัฒนาพร.  2529.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับองค์ประกอบผลผลิตในถั่วเหลืองมีใบย่อยหลายใบ.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  20: 266-273.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และสุภาพรรณ สุตาคำ.  2529.  การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของชั่วในลักษณะผลผลิตต่อต้น และองค์ประกอบของผลผลิตของถั่วเหลือง 23 คู่ผสม. ว. เกษตรศาสตร์. (วิทย.).  20: 13-21.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, อนุวัฒน์ เจนกฤติยา, ธำรงชัย อินทร์ดอนไพร และ อเนก เต็ม.  2529.  ถั่วเขียวผิวมันพันธุ์กำแพงแสน 1 (VC 1973 A) และ กำแพงแสน 2 (VC 2778 A).  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  19: 121-124.

วิมลรัตน์ จิรกุลวัฒนาพร และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2529.  การถ่ายทอดลักษณะใบย่อยหลายใบในถั่วเหลือง.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  20: 124-133.

วิบูลย์ ศรีพิศุทธิ์ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2529.  การถ่ายทอดพันธุกรรมลักษณะใบย่อยขอบเว้าและใบย่อยหลายใบในถั่วเขียว.  ว. วิชาการเกษตร.  4: 192-200.

สุนิตฐา สุทธิกิจพงศ์, จินดา จันทร์อ่อน และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2529.  เสถียรภาพของปอแก้วไทยบางพันธุ์.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย).  19(6): 358-378.

อภิพรรณ พุกภักดี, อุมา เปาโรหิตย์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และสุรนันต์ สุภัทรพันธุ์.  2529.  อิทธิพลของช่วงแสงและการเจริญเติบโตทางลำต้นต่อการออกดอกของถั่วเหลืองพันธุ์ต่าง ๆ ของไทย.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  20: 7-12.

แอนนา สายมณีรัตน์ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2529.  ความดีเด่นในถั่วเหลือลูกผสมชั่วที่ 2.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  20: 134-143.

รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2528.  การตอบสนองของถั่วเขียว 3 พันธุ์ ภายใต้อัตราปลูกต่าง ๆ กัน.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  19: 8-13.

สุนทรี อัครธนกุล, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และกรุง สีตะธนี.  2528.  โปรแกรมวิเคราะห์โคแว-เรียนซ์ในงานทดลอง.  ว. วิทย.กษ.  18(2): 148-157.

สุภาพรรณ สุตาคำ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.   2528.  การถ่ายทอดลักษณะต้านทานต่อโรคใบจุดนูนของถั่วเหลืองซึ่งเกิดจากเชื้อสาเหตุ Xanthomonas campestris pv. glycines.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  18(5): 352-362.

กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2527.  ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมของถั่วเหลืองที่มีเกสรเพศผู้เป็นหมัน.  ว. วิทย.กษ.  17(2): 85-96.

ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, สมเพียร เกษมทรัพย์, จิรายุพิน จันทรประสงค์ และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2527.  การศึกษาลักษณะบางประการของเยอบีร่าพันธุ์ยุโรปที่ปลูกจากเมล็ด.  ว. วิทย.กษ.  17(6): 437-444.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และกรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข.  2527.  แนวทางในการใช้ลักษณะเกสรตัวผู้เป็นหมันเพื่อปรับปรุงประชากรของพืชผสมตัวเอง – ตัวอย่างในถั่วเหลือง.  ว. วิทย.กษ.  17(3): 200-209.

พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2526.  พันธุศาสตร์ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืช.  ว. วิทยาศาสตร์เกษตร.  16(4): 340-346.

วิเชียร อุ่นเรือน และพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์.  2526.  การทดสอบการกระจายแบบปกติ.  ว. วิทย.กษ.  2(16): 146-156.

สิริกุล วะสี, สุรนันต์ สุภัทรพันธุ์, พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ และจันทรวิภา ธนะโสภณ.  2526.  การศึกษาการถ่ายทอดลักษณะบางประการของมะละกอสองพันธุ์.  ว. เกษตรศาสตร์ (วิทย.).  17: 16-25.

การไปประชุมเสนอผลงานทางวิชาการต่างประเทศ

 

Chankaew, S., P. Somta, W. Sorajjapinun and P. Srinives. 2012. Mapping Quantitative Trait Loci for Cercospora Leaf Spot and Powery Mildew Resistance in Mungbean. In The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World. An International Conference to Celebrate His Majesty King Bhumibol’s 84th (7 Cycle) Birthday Anniversary. The Empress Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, Thailand. 13-16 January 2012.

Dachapak, S., P. Tanya and P. Srinives. 2012. Genetic Diversity of Commercial Tenera Oil Palm Varieties in Thailand. In The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World. An International Conference to Celebrate His Majesty King Bhumibol’s 84th (7 Cycle) Birthday Anniversary. The Empress Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, Thailand. 13-16 January 2012.

Kongjaimun, A., P. Somta, A. Kaga, N. Tomooka, D.A. Vaughan and P. Srinives. 2012. QTL Analysis of Pod Characteristics in Yardlong Bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis]. In The 12th SABRAO Congress on Plant Breeding towards 2025: Challenges in a Rapidly Changing World. An International Conference to Celebrate His Majesty King Bhumibol’s 84th (7 Cycle) Birthday Anniversary. The Empress Chiang Mai Hotel, Chiang Mai, Thailand. 13-16 January 2012.

Srinives, P., P. Somta and W. Musch-Sommanas.  2008.  Genetics Diversity and Relationship of AVRDC Elite-Parental Mungbean Gerplasm as Revealed by SSR Markers.  In 5th International Crop Science Congress & Exhibition. International Convention Center, Jeju, Korea.  13-18 April 2008.

Sarobol, N., A. Chotiyarnwong, A. Korntong, P. Srinives, H. Myo, T. Aung and A. Charoensaksiri.  2008.  Collaborative Research, Training and Extension to Promote Soybean Production in The Union of Myanmar.  In 5th International Crop Science Congress & Exhibition. International Convention Center, Jeju, Korea.  13-18 April 2008.

Somta, P., W. Musch-Sommanasand P. Srinives.  2008.  Transferability of SSR Markers from Common Bean, Cowpea and Soybean to Mungbean.  In 5th International Crop Science Congress & Exhibition. International Convention Center, Jeju, Korea.  13-18 April 2008.

Nakasathien, S., A. Wongkaew and P. Srinives.  2008.   Cloning and molecular characterization of MIPS and Phytase from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  Oral presentation at 5th International Crop Science Congress & Exhibition (ICSC 2008), International Convention Center, Jeju, Korea.  April 13-18, 2008.

Srinives, P.  2008.  Present status and future perspectives of Glycine and Vigna in Thailand.  Oral presentation at The 14th NIAS International Workshop on Genetic Resources – “Genetic Resources and Comparative Genomics of Legumes (The genus Glycine and Vigna)”, Institute National Institute of Agrobiological Sciences (NIAS), Tsukuba and Hokkaido, Japan.  September 12-19, 2009.

Soehendi, R., S. Ngampongsai and P. Srinives.  2006.  Genetics, agronomical and molecular study of multifoliate leaflet muntants in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek).  In The IAEA/RCA Project Progress Review Meeting on Mutant Multi-location Trials and Mutation Enhanacement of Genetic Diversity. Bogor, Indonesia.  13-17 March 2006.

Srinives, P., S. Srisombun and S. Ngampongsai.  2006.  Mungbean mutants multi-location trials in Thailand.  In The IAEA/RCA Project Progress Review Meeting on Mutant Multi-location Trials and Mutation Enhanacement of Genetic Diversity. Bogor, Indonesia.  13-17 March 2006.

Srisombun, S., P. Srinives, S. Daengpraduband S. Wattanapansor.  2006.  Adaptability of exotic soybean mutants in Thailand.  In The IAEA/RCA Project Progress Review Meeting on Mutant Multi-location Trials and Mutation Enhanacement of Genetic Diversity. Bogor, Indonesia.  13-17 March 2006.

Srisombun, S., P. Srinives, W. Srithongchai, A. Malipan and S. Wattanapansorn.  2006.  Improvement of soybean for soybean crinkle leaf virus resistance using induced mutation.  In The IAEA/RCA Project Progress Review Meeting on Mutant Multi-location Trials and Mutation Enhanacement of Genetic Diversity. Bogor, Indonesia.  13-17 March 2006.

Srinives, P. and P. Pooprompan.  2006.  Inheritance and molecular marker analysis of grain quality and days to flowering vegetable soybean.  In International Biotechnology Symposium “Prospects of Plant Biotechnology in Bio-industry”, Gyeongsan, Republic of Korea.  5-10 September 2006.

Ngampongsai, S., S. Srisombun and P. Srinives.  2005.  Mungbean mutants multilocation trial in Thailand.  Paper presented at the IAEA/RCA Project Progress Reviewing Meeting on “Mutants Multilocation Trials and Mutation Enhancement of Genetic Diversity”.  Suwon and Seoul, Republic of Korea.  29 October-3 November 2004.

Tanya, P. and P. Srinives.  2005.  Location of SSR markers linking to N2-Fixation components in soybean (Glycine max (L.) Merr.).  In Proceedings of the 10th International Congress of the Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO). Tsukuba, Japan.  22-23 August 2005.

Somta, P., A. Kaga, N. Tomooka, B. Chaitieng, T. Isemura, P. Srinives and D.A. Vaughan.  2004.  Genetic analysis of a new source of bruchid resistance in the Vigna angularis complex.  Annual meeting of the Japanese Society of Breeding, Mie University, Japan.  21-22 September 2004.

Pornprom, T. and P. Srinives.  2001.  Glufosinate-resistant soybean: biochemical basis and negative cross-resistance.  Paper presented at The 18th APWSS Conference.  Beijing, P.R. China.  28 May–2 June 2001.

Yan Q.S., P. Tongpumnuk and P. Srinives.  1999.  Preliminary Identification of RAPD Markers Linked to Downy Mildew Resistance in Soybean by Using Near Iso-genic Line.  pp. 444-445.  In  Proceedings of World Soybean Research Conference VI. Chicago, Illinois, USA.  4-7 August 1999.

Srinives, P., J. Sanitchon and S. Sriphadej.  1999.  Genetic Resistance of Fusarium solani and Macrophomina phaseolina Causing Soybean Sudden Death Syndrome in Thailand.  p. 612.  In Proceedings of World Soybean Research Conference VI.  Chicago, Illinois, USA.  4-7 August  1999.

Srinives, P., S. Nopparat, R. Kaveeta and S. Jintakanon.  1997.  Inheritance of Mungbean Tolerance to  Microessential Element Deficiency in Takhli  Soil  Series.  pp. 137-138.  In Proceedings of the 8th SABRAO General Congress and the Annual Meeting of the Korean Breeding Society. Seoul, Korea.  24-28  September 1997.

Lamseejan, B. Ubonprasert, P. Srinives, A. Wongpiyasatid and P. Jompook.  1997.  In Vitro Selection for Tolerance to Iron Deficiency in Soybean.  pp. 339-340.  In Proceedings of the 8th SABRAO General Congress and the Annual Meeting of the Korean Breeding Seciety. Seoul, Korea.  24-28 September 1997.

Subhadrabandhu S., U. Thongplew and P. Srinives.  1994.  Heterosis of Characters Relating to Papain Production in Two Papaya Cultivars. pp. 589-594.  In Proceedings of the 7th International Congress of the Society for the Advancement of Breeding Researches in Asia and Oceania (SABRAO) and International Symposium of World Sustainable Agriculture Association (WSAA).

Srinives P., S. Chanprame and R. Pitakteerabundit.  1990.  In vitro Selection for Soybean Lines Tolerant to Salinity, p.6.  In  Proceedings of the 3rd Biennial Conference on Molecular and Cellular Biology of the Soybean.  Iowa State University, USA.  23-25 July 1990

 Srinives, P.  1989.  Genetics and Breeding for Resistance to Downy Mildew and Bacterial Pustule Diseases of Soybean in Thailand, pp.  2077-2082.  In Proceedings of The World Soybean Research Conference IV.  Buenos Aires, Argentina.  5-9 March 1989.