การประชุมวิชาการ การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเครือข่ายการปรับปรุงพันธุ์และพันธุศาสตร์สัตว์ ได้จัดการประชุมวิชาการ “การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” (Animal Genetic Improvement and Biotechnology: Moving towards Creative Economy) เมื่อวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยหลากหลายสาขา